ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ဟု ထုိင္းအစိုးရေျပာဆုိ

0
157

ဘန္ေကာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံႏွစ္႐ုံသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ကုိ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းစြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးက ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ကတိျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ဆႏၵျပသူသံုးဒါဇင္ခန္႔သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္၌ အစာအငတ္ခံဆႏၵျပေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး သီရိဇီရာပြန္ဖန္က ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ခရာဘီႏွင့္ ဆြန္ခလာခ႐ိုင္မ်ား၌ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးထံမွ ကတိရၿပီးေနာက္တြင္ အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဝန္ႀကီးဇီရာပြန္ဖန္သည္ ထုိင္းလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖဲြ႕က တင္ျပထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။ သံုးသပ္ခ်က္သစ္ကို မရရွိမခ်င္း စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ခရာဘီရွိ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံသည္ ဓာတ္အား ၈၀၀ မီဂါဝပ္ကုိထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆြန္ခလာ ရွိ စက္႐ုံသည္ ဓာတ္အား ၂၂၀၀ မီဂါဝပ္ကို ထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားရွိေနသည္။

ဘက္မလိုက္ေသာ သံုးသပ္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းသြားၿပီး စက္႐ုံမ်ား ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈ ရွိမည္ဟု သံုးသပ္မႈသစ္တြင္ ေဖာ္ျပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသူ ရြန္းဂူနာကီတီယာကာရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

SourceAFP

႐ုိးေျမ

ဘန္ေကာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံႏွစ္႐ုံသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ကုိ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းစြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးက ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ကတိျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ဆႏၵျပသူသံုးဒါဇင္ခန္႔သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္၌ အစာအငတ္ခံဆႏၵျပေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး သီရိဇီရာပြန္ဖန္က ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ခရာဘီႏွင့္ ဆြန္ခလာခ႐ိုင္မ်ား၌ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးထံမွ ကတိရၿပီးေနာက္တြင္ အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဝန္ႀကီးဇီရာပြန္ဖန္သည္ ထုိင္းလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖဲြ႕က တင္ျပထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။ သံုးသပ္ခ်က္သစ္ကို မရရွိမခ်င္း စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ခရာဘီရွိ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံသည္ ဓာတ္အား ၈၀၀ မီဂါဝပ္ကုိထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆြန္ခလာ ရွိ စက္႐ုံသည္ ဓာတ္အား ၂၂၀၀ မီဂါဝပ္ကို ထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားရွိေနသည္။

ဘက္မလိုက္ေသာ သံုးသပ္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းသြားၿပီး စက္႐ုံမ်ား ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈ ရွိမည္ဟု သံုးသပ္မႈသစ္တြင္ ေဖာ္ျပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသူ ရြန္းဂူနာကီတီယာကာရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

SourceAFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply