ဥေရာပတစ္ဝန္း ဝက္သက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္

0
143

လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

ဥေရာပတစ္ဝန္း၌၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္းဝက္သက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္ ခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕( WHO) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဝက္သက္ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၅၂၇၃ မႈသာရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ေရာဂါေဘးဆိုက္ကပ္သလိုရွိခဲ့ေၾကာင္း WHO ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၄၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး လူ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ဝက္သက္ျဖစ္ခဲ့ကာ ၃၅ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။
ၿဗိတိန္အပါအဝင္ ဥေရာပရွိ ေဒသႀကီး ၁၅ ခုတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ိုေမးနီးယား၊ အီတလီႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးရွိခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေဆးမထုိးလိုျခင္းက အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္မေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူနည္းစုဝင္မ်ားၾကား ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေရး အစီအစဥ္ကုိထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္မေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါကာ ကြယ္ေရးစနစ္ကုိ ထိေရာက္စြာအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း WHO ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဥေရာပတြင္ လူတစ္ဦး ဝက္သက္ျဖစ္ပြားတုိင္း ကာကြယ္ေဆးမထုိးရေသးသည့္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားထံသို႔ ဆက္လက္ကူးစက္မည္ကို သတိေပးသလုိရွိေနေၾကာင္း WHO မွ ေဒါက္တာ ဆူဇ္ဆန္နာ ဂ်ာကတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဝက္သက္ျဖစ္ပြားသူ ၂၈၂ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ဥေရာပရွိ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ၿဗိတိန္သည္ WHO က အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဝက္သက္ေရာဂါ အျမစ္ျပတ္ေရးအဆင့္ကုိ မၾကာေသးမီကမွ ရရွိခဲ့သည္။ ေရာဂါသည္ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈမရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ပြားသူဦးေရနည္းသြားျခင္းကုိ အျမစ္ျပတ္ေရးအဆင့္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ၿဗိတိန္ရွိ ဝက္သက္ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ပြားႏုိင္ေျခမွာ အင္မတန္ နည္းပါးေသာ္ လည္း ဥေရာပတစ္ဝန္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ ဝက္သက္ျဖစ္ပြားသူဦးေရတိုးလာေနေၾကာင္း အဂၤလန္အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဂၤလန္အေနာက္ပိုင္း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီအကုန္ပိုင္းအထိ ဝက္ သက္ျဖစ္ပြားသူ ၅၁ ဦးရွိခဲ့သည္။ ဝက္သက္ေရာဂါကုိ အမ္အမ္အာရ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံၿပီး ကာကြယ္ႏုိင္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

ဥေရာပတစ္ဝန္း၌၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္းဝက္သက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္ ခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕( WHO) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဝက္သက္ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၅၂၇၃ မႈသာရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ေရာဂါေဘးဆိုက္ကပ္သလိုရွိခဲ့ေၾကာင္း WHO ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၄၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး လူ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ဝက္သက္ျဖစ္ခဲ့ကာ ၃၅ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ 
ၿဗိတိန္အပါအဝင္ ဥေရာပရွိ ေဒသႀကီး ၁၅ ခုတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ိုေမးနီးယား၊ အီတလီႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးရွိခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေဆးမထုိးလိုျခင္းက အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္မေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူနည္းစုဝင္မ်ားၾကား ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေရး အစီအစဥ္ကုိထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္မေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါကာ ကြယ္ေရးစနစ္ကုိ ထိေရာက္စြာအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း WHO ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဥေရာပတြင္ လူတစ္ဦး ဝက္သက္ျဖစ္ပြားတုိင္း ကာကြယ္ေဆးမထုိးရေသးသည့္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားထံသို႔ ဆက္လက္ကူးစက္မည္ကို သတိေပးသလုိရွိေနေၾကာင္း WHO မွ ေဒါက္တာ ဆူဇ္ဆန္နာ ဂ်ာကတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဝက္သက္ျဖစ္ပြားသူ ၂၈၂ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ဥေရာပရွိ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ၿဗိတိန္သည္ WHO က အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဝက္သက္ေရာဂါ အျမစ္ျပတ္ေရးအဆင့္ကုိ မၾကာေသးမီကမွ ရရွိခဲ့သည္။ ေရာဂါသည္ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈမရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ပြားသူဦးေရနည္းသြားျခင္းကုိ အျမစ္ျပတ္ေရးအဆင့္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ၿဗိတိန္ရွိ ဝက္သက္ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ပြားႏုိင္ေျခမွာ အင္မတန္ နည္းပါးေသာ္ လည္း ဥေရာပတစ္ဝန္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ ဝက္သက္ျဖစ္ပြားသူဦးေရတိုးလာေနေၾကာင္း အဂၤလန္အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဂၤလန္အေနာက္ပိုင္း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီအကုန္ပိုင္းအထိ ဝက္ သက္ျဖစ္ပြားသူ ၅၁ ဦးရွိခဲ့သည္။ ဝက္သက္ေရာဂါကုိ အမ္အမ္အာရ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံၿပီး ကာကြယ္ႏုိင္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply