နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားအတြက္ Information Counter မ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားသြားမည္

0
116

မႏၲလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားအတြက္ Information Counterမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ယင္း Information Counter မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၏ ေငြလဲလွယ္မႈအခက္အခဲမ်ား၊ ခရီးစဥ္အခက္အခဲမ်ား၊ သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ား စသည္တို႔ကို ေျဖရွင္းေပးရန္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ နွင့္ မင္းကြန္းသို႔သြားေရာက္ မရမ္းၿခံ ဆိပ္ကမ္းတို႔တြင္ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တျခားနိုင္ငံေတြမွာ Information Counter က တကယ္အေရးႀကီးတယ္။ ဒီ Information Counter ရွိမွလည္း ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြ ပိုမို အဆင္ေျပနိုင္မယ္ ။ ဒါေတြတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားဖို႔ေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရကို တင္ျပထားတယ္။ နွစ္ေနရာ သံုးေနရာေလာက္လုပ္ခ်င္တယ္။”ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းယု က ေျပာသည္။

မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား အတြက္ အဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈသာရွိသည့္အတြက္ အထြက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ နွင့္ မႏၲေလး မွ မင္းကြန္းသို႕သြားသည့္ မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္းတို႔တြင္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမွမရွိေသာေၾကာင့္ Information Counter မ်ားတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယခုလက္ရွိမွာ Information Counter (၃) ခု ဖြင့္ထားၿပီး ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနရံုးတြင္ (၁) ခု၊ မႏၲေလးဘူတာႀကီးတြင္(၁) ခု နွင့္ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ (၁) ခု စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားအတြက္ Information Counterမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ယင္း Information Counter မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၏ ေငြလဲလွယ္မႈအခက္အခဲမ်ား၊ ခရီးစဥ္အခက္အခဲမ်ား၊ သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ား စသည္တို႔ကို ေျဖရွင္းေပးရန္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ နွင့္ မင္းကြန္းသို႔သြားေရာက္ မရမ္းၿခံ ဆိပ္ကမ္းတို႔တြင္ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တျခားနိုင္ငံေတြမွာ Information Counter က တကယ္အေရးႀကီးတယ္။ ဒီ Information Counter ရွိမွလည္း ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြ ပိုမို အဆင္ေျပနိုင္မယ္ ။ ဒါေတြတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားဖို႔ေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရကို တင္ျပထားတယ္။ နွစ္ေနရာ သံုးေနရာေလာက္လုပ္ခ်င္တယ္။”ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းယု က ေျပာသည္။

မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား အတြက္ အဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈသာရွိသည့္အတြက္ အထြက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ နွင့္ မႏၲေလး မွ မင္းကြန္းသို႕သြားသည့္ မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္းတို႔တြင္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမွမရွိေသာေၾကာင့္ Information Counter မ်ားတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယခုလက္ရွိမွာ Information Counter (၃) ခု ဖြင့္ထားၿပီး ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနရံုးတြင္ (၁) ခု၊ မႏၲေလးဘူတာႀကီးတြင္(၁) ခု နွင့္ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ (၁) ခု စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply