“ဝ” အဖြဲ႔ႏွင့္ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားေၾကာင္႔ NCA တြင္ ပါ၀င္လာႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာ

0
139

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈။

“၀” တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ယခုလပုိင္းအတြင္း ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖစ္လာၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ NCA ၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရး ထုိးလာႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

“၀ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲေပါ့။ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဒီလပုိင္းေတာ့ စိတ္လာတယ္၊ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေန ကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က NCA လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔အထိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေနတယ္”လုိ႔ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

NCA တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတုိ႔မွ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎ အဖြဲ႔ (၈)သည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္က NCA ၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးထားခဲ့ၿပီး ယခု အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္) မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMPS) ႏွင့္လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး (LDU) တုိ႔က ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရး ထုိးႏုိင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း အစုိးရ အဆက္ဆက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈။

“၀” တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ယခုလပုိင္းအတြင္း ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖစ္လာၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ NCA ၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရး ထုိးလာႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

“၀ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲေပါ့။ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဒီလပုိင္းေတာ့ စိတ္လာတယ္၊ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေန ကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က NCA လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔အထိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေနတယ္”လုိ႔ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

NCA တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတုိ႔မွ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎ အဖြဲ႔ (၈)သည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္က NCA ၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးထားခဲ့ၿပီး ယခု အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္) မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMPS) ႏွင့္လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး (LDU) တုိ႔က ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရး ထုိးႏုိင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း အစုိးရ အဆက္ဆက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply