ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ေထာက္ပံ့ေငြအားတိုးျမင့္ေပးရန္အစီအစဥ္မရွိေသး

0
172

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊၂၀၁၈။

နိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာရန္ပံုေငြအေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚမူတည္ေနျခင္း
ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေငြအား လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုးျမင့္ေပးရန္အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး ကေျပာသည္။

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ လက္ရွိလစဥ္ခ်ီးျမင့္ေထာက္ပံ့ေငြ တိုးျမွင့္ေပးရန္ကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ရန္ပံုေငြ အေျခအေန နွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚ မူတည္ၿပီး လႊမ္းျခံဳထည့္သြင္း စဥ္းစားေဆာင္ ရြက္ရျခင္း ျဖစ္၍ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ တိုးျမွင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး ကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းစံေအာင္က ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္သံုးသပ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕/ေက်းရြာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည့္အတြက္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စု မ်ားျပင္ ဆင္ဖြဲ႔စည္းပးရန္ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆိုမႈေပၚမူတည္၍ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းေပး လွ်က္ရွိရာ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု စုစုေပါင္း(၁၆၆၇၁) ရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ (၁၆၉၀၆)ထိ ျပင္ဆင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲပျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအတြက္လစဥ္ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ေငြ၊သက္တမ္းကာလအျပည့္တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါက တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းခ်ီးျမွင့္ေငြေပးရမည္ဟု ျပဌာန္းထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု (၁၆၉၀၆) ရွိၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးလွ်င္ ၁ လ စရိတ္ခ်ီးျမွင့္ေငြ ၇၀၀၀၀ က်ပ္နွင့္ ရုံးသံုးစရိတ္ ၁ လလွ်င္ ၅၀၀၀၀ က်ပ္အား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန၏ေငြစာရင္းမွ လစဥ္ခြင့္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊၂၀၁၈။

နိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာရန္ပံုေငြအေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚမူတည္ေနျခင္း
ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေငြအား လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုးျမင့္ေပးရန္အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး ကေျပာသည္။

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ လက္ရွိလစဥ္ခ်ီးျမင့္ေထာက္ပံ့ေငြ တိုးျမွင့္ေပးရန္ကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ရန္ပံုေငြ အေျခအေန နွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚ မူတည္ၿပီး လႊမ္းျခံဳထည့္သြင္း စဥ္းစားေဆာင္ ရြက္ရျခင္း ျဖစ္၍ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ တိုးျမွင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး ကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းစံေအာင္က ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္သံုးသပ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕/ေက်းရြာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည့္အတြက္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စု မ်ားျပင္ ဆင္ဖြဲ႔စည္းပးရန္ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆိုမႈေပၚမူတည္၍ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းေပး လွ်က္ရွိရာ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု စုစုေပါင္း(၁၆၆၇၁) ရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ (၁၆၉၀၆)ထိ ျပင္ဆင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲပျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအတြက္လစဥ္ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ေငြ၊သက္တမ္းကာလအျပည့္တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါက တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းခ်ီးျမွင့္ေငြေပးရမည္ဟု ျပဌာန္းထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု (၁၆၉၀၆) ရွိၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးလွ်င္ ၁ လ စရိတ္ခ်ီးျမွင့္ေငြ ၇၀၀၀၀ က်ပ္နွင့္ ရုံးသံုးစရိတ္ ၁ လလွ်င္ ၅၀၀၀၀ က်ပ္အား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန၏ေငြစာရင္းမွ လစဥ္ခြင့္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply