တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမည္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီးပါက လူမ်ိဳးစုရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္မည္

0
175

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လူဦးေရနွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အမည္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ရလဒ္ ထုတ္ျပန္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

“၂၀၁၄ ခုနွစ္သန္းေခါင္စာရင္းမွရရွိေသာလူမ်ိဳးစာရင္းမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးဖြဲ႔စည္းပါ၀င္မႈ၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားပါ၀င္မႈ၊စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု၊အမည္နာမအသစ္၊တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမွားရွိပါသျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ထုတ္ျပန္သြားရန္လ်ာထားပါတယ္” ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရွန္ေအာရ္က ၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူၿပီးစီးသည္မွာ (၃)နွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေရနွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ိဳးအလိုက္၊လူမ်ိဳးစုအလိိုက္ ရလဒ္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသး သျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည့္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရန္န္ိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကိုတင္ျပ၍တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈပညာရွင္မ်ားနွင့္လူဦးေရပညာရွင္မ်ား၊သက္ဆိုင္ရာဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ အဆင့္ဆင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမည္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၄ခုနွစ္ ၊မတ္လ (၃၀) ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာ တြင္ ၁၉၇၃ ခုနွစ္ကေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ လူမ်ိဳး(၁၃၅)မ်ိဳးစာရင္းအားအေျခခံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၁၄ ခုနွစ္ လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းအရ လူမ်ိဳးအမည္ျဖည့္သြင္းရာ၌ ေျဖဆိုသူမွ ေျပာၾကားသည့္အတိုင္းသာေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူမီနွင့္ ေကာက္ယူၿပီး ကာလ မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးအမည္၊ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ လူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္း ပြားဖြယ္ကိစၥမ်ား၊ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၊လႊတ္ေတာ္၊ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္ ၊တင္ျပခ်က္မ်ားအား လက္ခံရရွိထားေၾကာင္းလည္း ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

အဆိုပါ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတစ္စုမွ တစ္စုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ တင္ျပခ်က္၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုတြင္ လူမ်ိဳး(၁၂)မ်ိဳးအစား (၆)မ်ိဳးသာရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္၊ကရင္လူမ်ိဳးစုတြင္ လူမ်ိဳး(၁၁)မ်ိဳးအစား (၇)မ်ိဳးသာရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးတြင္ (၅၃)မ်ိဳးမရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လူဦးေရနွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အမည္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ရလဒ္ ထုတ္ျပန္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

“၂၀၁၄ ခုနွစ္သန္းေခါင္စာရင္းမွရရွိေသာလူမ်ိဳးစာရင္းမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးဖြဲ႔စည္းပါ၀င္မႈ၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားပါ၀င္မႈ၊စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု၊အမည္နာမအသစ္၊တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမွားရွိပါသျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ထုတ္ျပန္သြားရန္လ်ာထားပါတယ္” ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရွန္ေအာရ္က ၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူၿပီးစီးသည္မွာ (၃)နွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေရနွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ိဳးအလိုက္၊လူမ်ိဳးစုအလိိုက္ ရလဒ္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသး သျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည့္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရန္န္ိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကိုတင္ျပ၍တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈပညာရွင္မ်ားနွင့္လူဦးေရပညာရွင္မ်ား၊သက္ဆိုင္ရာဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ အဆင့္ဆင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမည္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၄ခုနွစ္ ၊မတ္လ (၃၀) ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာ တြင္ ၁၉၇၃ ခုနွစ္ကေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ လူမ်ိဳး(၁၃၅)မ်ိဳးစာရင္းအားအေျခခံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၁၄ ခုနွစ္ လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းအရ လူမ်ိဳးအမည္ျဖည့္သြင္းရာ၌ ေျဖဆိုသူမွ ေျပာၾကားသည့္အတိုင္းသာေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူမီနွင့္ ေကာက္ယူၿပီး ကာလ မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးအမည္၊ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ လူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္း ပြားဖြယ္ကိစၥမ်ား၊ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၊လႊတ္ေတာ္၊ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္ ၊တင္ျပခ်က္မ်ားအား လက္ခံရရွိထားေၾကာင္းလည္း ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

အဆိုပါ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတစ္စုမွ တစ္စုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ တင္ျပခ်က္၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုတြင္ လူမ်ိဳး(၁၂)မ်ိဳးအစား (၆)မ်ိဳးသာရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္၊ကရင္လူမ်ိဳးစုတြင္ လူမ်ိဳး(၁၁)မ်ိဳးအစား (၇)မ်ိဳးသာရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးတြင္ (၅၃)မ်ိဳးမရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply