ရတနာပံုတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ရွားပါးတိရစာၦန္အခ်ိဳ႕ မ်ဳိးပြားသားေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္မည္

0
157

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရတနာပံုတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ရွားပါးတိရစာၦန္အခ်ိဳ႕ကို မ်ဳိးပြားသားေဖာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခ်က္ ခ်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတိရစာၦန္ရံု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး
ကသိရသည္။

ယင္းတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္ က်ားမ်ားမွာ သားေပါက္မႈရွိေသာ္လည္း ျခေသၤ့မ်ားမွာ သားေပါက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ျခေသၤ့က အဓိကထားလုပ္ေနတယ္ ။ အျခားရွားပါး အေကာင္ေတြလည္း လုပ္ပါတယ္။ လက္ရွိေနျပည္ေတာ္မွာေတာ့ သားေဖာက္တာေတြ လုပ္ေနၿပီ။ မႏၲေလးမွာေတာ့ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေနတုန္းျဖစ္တယ္။ မႏၲေလးမွာ ဒီလိုသားေဖာက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တာ ပထမဆံုးျဖစ္တယ္”ဟု ရတနာပံု တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖ ေလ့လာ နိုင္ေရးအျပင္ ရွားပါးတိရစာၦန္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ယင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ားမ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္မႈမရွိေစရန္ မ်ဳိးပြားသားေဖာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးစိတ္ ၁၀၀ ရွိကာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ (၃၁၄) ေကာင္၊ ေက်းငွက္ (၄၁၅) ေကာင္ႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါ (၃၇၁) ေကာင္ စုစုေပါင္း အေကာင္ေရ (၁၁၀၀) ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရတနာပံုတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ရွားပါးတိရစာၦန္အခ်ိဳ႕ကို မ်ဳိးပြားသားေဖာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခ်က္ ခ်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတိရစာၦန္ရံု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး 
ကသိရသည္။

ယင္းတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္ က်ားမ်ားမွာ သားေပါက္မႈရွိေသာ္လည္း ျခေသၤ့မ်ားမွာ သားေပါက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ျခေသၤ့က အဓိကထားလုပ္ေနတယ္ ။ အျခားရွားပါး အေကာင္ေတြလည္း လုပ္ပါတယ္။ လက္ရွိေနျပည္ေတာ္မွာေတာ့ သားေဖာက္တာေတြ လုပ္ေနၿပီ။ မႏၲေလးမွာေတာ့ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေနတုန္းျဖစ္တယ္။ မႏၲေလးမွာ ဒီလိုသားေဖာက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တာ ပထမဆံုးျဖစ္တယ္”ဟု ရတနာပံု တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖ ေလ့လာ နိုင္ေရးအျပင္ ရွားပါးတိရစာၦန္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ယင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ားမ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္မႈမရွိေစရန္ မ်ဳိးပြားသားေဖာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးစိတ္ ၁၀၀ ရွိကာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ (၃၁၄) ေကာင္၊ ေက်းငွက္ (၄၁၅) ေကာင္ႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါ (၃၇၁) ေကာင္ စုစုေပါင္း အေကာင္ေရ (၁၁၀၀) ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply