၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ပါတီသံုးခုေပါင္းစည္း၍ ပါတီသစ္ မွတ္ပံုတင္မည္

0
194

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ပါတီသံုးခုကို ပါတီတစ္ခု အျဖစ္ေပါင္းစည္းေရးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ၂၀၁၈ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပါတီသစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDPဥကၠ႒ေဒါက္တာတူးဂ်ာကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပါတီေပါင္းစည္းေရးလုပ္လာတာၾကာၿပီ။ ၂၀၁၈ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းမွာပါတီသစ္အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မွာပါ”ဟု ေဒါက္တာတူးဂ်ာကေျပာ သည္။

ကခ်င္ပါတီသံုးခုေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီ(KPMC)ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္ေန႔က ပါတီေပါင္းစည္းေရး အထူးအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကိုခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ မတ္လေႏွာင္းပိုင္းမွာ ျပည္သူလူထုညီလာခံက်င္းပၿပီးေတာ့ ပါတီနာ မည္နဲ႕အလံကိုခ်မွတ္ မွာပါ။လူထုရဲ႕အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ေဒါက္တာတူး ဂ်ာကဆိုသည္။

ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ လူထု အစည္း အေ၀းပဲြမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေလးရပ္ကိုအဆိုပါအထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ေပါင္းစု မႈကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုမူအေပၚရပ္တည္ရန္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္သြားရန္၊ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွ႕႐ႈေသာ သာတူညီမွ်စီးပြားေရး စနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ ရန္ႏွင့္၊ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီေသာ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေသာ လူမႈဘ၀တည္ေဆာက္ရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ပါတီသစ္အျဖစ္ေပါင္းစည္းမည့္ကခ်င္ပါတီသံုးခုမွာ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ(KDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္(KNC)ပါတီတို႕ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ပါတီသံုးခုကို ပါတီတစ္ခု အျဖစ္ေပါင္းစည္းေရးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ၂၀၁၈ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပါတီသစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDPဥကၠ႒ေဒါက္တာတူးဂ်ာကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပါတီေပါင္းစည္းေရးလုပ္လာတာၾကာၿပီ။ ၂၀၁၈ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းမွာပါတီသစ္အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မွာပါ”ဟု ေဒါက္တာတူးဂ်ာကေျပာ သည္။

ကခ်င္ပါတီသံုးခုေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီ(KPMC)ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္ေန႔က ပါတီေပါင္းစည္းေရး အထူးအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကိုခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ မတ္လေႏွာင္းပိုင္းမွာ ျပည္သူလူထုညီလာခံက်င္းပၿပီးေတာ့ ပါတီနာ မည္နဲ႕အလံကိုခ်မွတ္ မွာပါ။လူထုရဲ႕အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ေဒါက္တာတူး ဂ်ာကဆိုသည္။

ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ လူထု အစည္း အေ၀းပဲြမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေလးရပ္ကိုအဆိုပါအထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ေပါင္းစု မႈကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုမူအေပၚရပ္တည္ရန္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္သြားရန္၊ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွ႕႐ႈေသာ သာတူညီမွ်စီးပြားေရး စနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ ရန္ႏွင့္၊ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီေသာ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေသာ လူမႈဘ၀တည္ေဆာက္ရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ပါတီသစ္အျဖစ္ေပါင္းစည္းမည့္ကခ်င္ပါတီသံုးခုမွာ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ(KDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္(KNC)ပါတီတို႕ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply