ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္စက္ရံု ဆႏၵျပလုပ္သမားမ်ား ေျပလည္မႈမရေသး

0
106

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ၁၄ ခ်က္အတြက္ေတာင္းဆိုေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ အတြင္းရွိ ပရီမီယာကေကာ္ဖီစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္ၾကား ေျပလည္မႈမရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားျဖန္ေျဖေရးရံုးတြင္ ၅ ႀကိမ္ခန္႔ေတြ႔ဆံုညိႈႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ၆ ခ်က္သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကူညီေပးေနသူ ကိုေအာင္စိုးမင္းကေျပာသည္။

သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားခ်င္းခ်င္း ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ခြင့္တိုင္ၾကားသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ လစာမျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား၊ ၾကမ္းတိုက္ခိုင္းျခင္းမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညိႈႏိႈင္းမရသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရထားရွိေရး၊ စက္ရံုတြင္း ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အေျခခံေဆးဝါးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရး၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္လိုက္နာေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပေနေသာ ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္ စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား ၉၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၆၀၀ ေက်ာ္က အလုပ္မဆင္းဘဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ စက္ရံုေရွ႕ တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္လည္း ဆႏၵျပသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားကာ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတစ္ခုကိုလည္း ယင္းစက္ရံုေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ၁၄ ခ်က္အတြက္ေတာင္းဆိုေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ အတြင္းရွိ ပရီမီယာကေကာ္ဖီစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္ၾကား ေျပလည္မႈမရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားျဖန္ေျဖေရးရံုးတြင္ ၅ ႀကိမ္ခန္႔ေတြ႔ဆံုညိႈႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ၆ ခ်က္သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကူညီေပးေနသူ ကိုေအာင္စိုးမင္းကေျပာသည္။

သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားခ်င္းခ်င္း ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ခြင့္တိုင္ၾကားသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ လစာမျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား၊ ၾကမ္းတိုက္ခိုင္းျခင္းမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညိႈႏိႈင္းမရသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရထားရွိေရး၊ စက္ရံုတြင္း ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အေျခခံေဆးဝါးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရး၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္လိုက္နာေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပေနေသာ ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္ စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား ၉၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၆၀၀ ေက်ာ္က အလုပ္မဆင္းဘဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ စက္ရံုေရွ႕ တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္လည္း ဆႏၵျပသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားကာ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတစ္ခုကိုလည္း ယင္းစက္ရံုေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply