ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကို ၃ ႏွစ္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

0
106

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖဲြ႔ပိုင္ သစ္ေတာ လုပ္ငန္း အရွိန္ျမွင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ေဒသခံျပည္ သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား (CF)ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴ ဟာစီမံခ်က္ကို ၃ ႏွစ္အ
တြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

မဟာဗ်ဴ ဟာစီမံခ်က္တြင္ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမည္မွ် ရွိရမည္။ မည္သည့္အခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ထပ္မံေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္မိုးကေျပာသည္။

“အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတာက လာမယ့္ အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳႏိုင္မယ္လို႔ မွန္းထားပါတယ္။ လာမယ့္ အစည္းအေဝးမွာ ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးၿပီးသြားရင္ ရန္ပုံေငြရရွိမယ္လို႔ယူဆၿပီးေတာ့ Public Conservation ပုံစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။” ဟု၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ ေတာလုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ရာတြင္
သဘာဝသယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းရန္အခက္အခဲမ်ားရွိ၍ ယင္းတို႔၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းပညာကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သစ္ေတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္ကို အခြန္နည္းနည္းနဲ႔ ေဒသခံေတြ ပုိမိုၿပီးေတာ့ရရွိေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေနတ့ဲ ေဒသခံေတြ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမ်ားရရွိတ့ဲ စီမံကိန္းေတြ ထည့္သြင္းေရးဆဲြ ေစခ်င္တယ္။”ဟု CF လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕(ရွမ္း/ေတာင္) အင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔မွ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖဲြ႔ပိုင္သစ္ေတာ လုပ္ငန္း အေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ သစ္၊ တိုင္၊ ေမ်ာ၊ ထင္း၊ ဝါး ႏွင့္ အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ျခင္း၊ သီးႏွံ၊ သစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ေဒသခံမ်ား အတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္ ဝင္ေငြရရွိျခင္း၊ သစ္မဟုတ္သည့္ အျခားသစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းမွတဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္လွဲျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရွာင္ရွားလာျခင္း၊ သစ္ေတာ သယံဇာတ မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိျခင္း၊ မိမိတို႔၏ သစ္ေတာသ ယံဇာမ်ား ကို ဥပေဒေရးရာ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အ က်ဳိးစီးပြား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ မူဝါဒ သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အာရွ ေဒသဆိုင္ရာ မူဝါဒသံုးသပ္ျခငး္ဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလ ၂၁ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotel Hotel ၌က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖဲြ႔ပိုင္ သစ္ေတာ လုပ္ငန္း အရွိန္ျမွင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ေဒသခံျပည္ သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား (CF)ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴ ဟာစီမံခ်က္ကို ၃ ႏွစ္အ
တြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

မဟာဗ်ဴ ဟာစီမံခ်က္တြင္ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမည္မွ် ရွိရမည္။ မည္သည့္အခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ထပ္မံေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္မိုးကေျပာသည္။

“အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတာက လာမယ့္ အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳႏိုင္မယ္လို႔ မွန္းထားပါတယ္။ လာမယ့္ အစည္းအေဝးမွာ ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးၿပီးသြားရင္ ရန္ပုံေငြရရွိမယ္လို႔ယူဆၿပီးေတာ့ Public Conservation ပုံစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။” ဟု၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ ေတာလုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ရာတြင္
သဘာဝသယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းရန္အခက္အခဲမ်ားရွိ၍ ယင္းတို႔၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းပညာကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သစ္ေတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္ကို အခြန္နည္းနည္းနဲ႔ ေဒသခံေတြ ပုိမိုၿပီးေတာ့ရရွိေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေနတ့ဲ ေဒသခံေတြ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမ်ားရရွိတ့ဲ စီမံကိန္းေတြ ထည့္သြင္းေရးဆဲြ ေစခ်င္တယ္။”ဟု CF လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕(ရွမ္း/ေတာင္) အင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔မွ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖဲြ႔ပိုင္သစ္ေတာ လုပ္ငန္း အေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ သစ္၊ တိုင္၊ ေမ်ာ၊ ထင္း၊ ဝါး ႏွင့္ အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ျခင္း၊ သီးႏွံ၊ သစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ေဒသခံမ်ား အတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္ ဝင္ေငြရရွိျခင္း၊ သစ္မဟုတ္သည့္ အျခားသစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းမွတဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္လွဲျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရွာင္ရွားလာျခင္း၊ သစ္ေတာ သယံဇာတ မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိျခင္း၊ မိမိတို႔၏ သစ္ေတာသ ယံဇာမ်ား ကို ဥပေဒေရးရာ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အ က်ဳိးစီးပြား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ မူဝါဒ သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အာရွ ေဒသဆိုင္ရာ မူဝါဒသံုးသပ္ျခငး္ဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလ ၂၁ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotel Hotel ၌က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဝေဝၿဖိဳး

Leave a Reply