လိုင္စင္ရ တံဆိပ္ေခါင္း တရားမ၀င္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္

0
140

ရန္ကုန္၊​ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈

သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသည့္ လိုင္စင္ရတံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္တံဆိပ္ေခါင္းတရားမ၀င္ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ယခုလ ၂၁ ရက္တြင္အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်ရန္ ခန္႕အပ္ထားျခင္းမခံရဘဲ က်ပ္တစ္ဆယ္တန္တံဆိပ္ေခါင္းမွအပ အျခား တံဆိပ္ေခါင္းတစ္စံုတစ္ရာကို ေရာင္းခ်လွ်င္ျဖစ္​​ေစ၊ေရာင္းခ်ရန္ကမ္းလွမ္း လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္လက္၀ယ္ထားလွ်င္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္၆လ​ေသာ္​လည္​ေကာင္​း၊​​ေငြဒဏ္ က်ပ္တစ္သိန္း​​ ေသာ္​လည္​း​ေကာင္​း (သို႔မဟုတ္​) ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး​ေသာ္​လည္​း​ေကာင္​း​ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္​ေဖာ္ျပထားသည္။

အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္မွ၀ယ္ယူရသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ဘဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ၀ယ္ယူျခင္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကုိတရားမ၀င္ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံအျမတ္တင္၍ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအား သတ္မွတ္တန္ဖိုးထက္ ေစ်းႏႈန္ျမွင့္ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္​းသို႕ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကိုလြယ္ကူစြာ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္၊ရံုးအမွတ္​ (၄၆) ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊(၃၆)လမ္​း (အလယ္​ဘ​ေလာက္​) တို႔တြင္​တံဆိပ္ေခါင္းဗဟိုအေရာင္းေကာင္တာဖြင့္
လွစ္၍လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားတြင္လည္း​ေကာင္း​ ေရာင္းခ် ေပးလွ်က္ရွိၿပီး၊ရံုးခြန္အက္ ဥပေဒ၊ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ၊ ရံုးခြန္တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း​ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္လိုင္စင္ရတံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်သူ (၃၅၁)ဦးကို ခန္႔အပ္၍ ေရာင္းခ် ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္၊​ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈

သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသည့္ လိုင္စင္ရတံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္တံဆိပ္ေခါင္းတရားမ၀င္ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ယခုလ ၂၁ ရက္တြင္အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်ရန္ ခန္႕အပ္ထားျခင္းမခံရဘဲ က်ပ္တစ္ဆယ္တန္တံဆိပ္ေခါင္းမွအပ အျခား တံဆိပ္ေခါင္းတစ္စံုတစ္ရာကို ေရာင္းခ်လွ်င္ျဖစ္​​ေစ၊ေရာင္းခ်ရန္ကမ္းလွမ္း လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္လက္၀ယ္ထားလွ်င္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္၆လ​ေသာ္​လည္​ေကာင္​း၊​​ေငြဒဏ္ က်ပ္တစ္သိန္း​​ ေသာ္​လည္​း​ေကာင္​း (သို႔မဟုတ္​) ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး​ေသာ္​လည္​း​ေကာင္​း​ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္​ေဖာ္ျပထားသည္။

အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္မွ၀ယ္ယူရသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ဘဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ၀ယ္ယူျခင္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကုိတရားမ၀င္ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံအျမတ္တင္၍ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအား သတ္မွတ္တန္ဖိုးထက္ ေစ်းႏႈန္ျမွင့္ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္​းသို႕ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကိုလြယ္ကူစြာ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္၊ရံုးအမွတ္​ (၄၆) ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊(၃၆)လမ္​း (အလယ္​ဘ​ေလာက္​) တို႔တြင္​တံဆိပ္ေခါင္းဗဟိုအေရာင္းေကာင္တာဖြင့္ 
လွစ္၍လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားတြင္လည္း​ေကာင္း​ ေရာင္းခ် ေပးလွ်က္ရွိၿပီး၊ရံုးခြန္အက္ ဥပေဒ၊ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ၊ ရံုးခြန္တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း​ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္လိုင္စင္ရတံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်သူ (၃၅၁)ဦးကို ခန္႔အပ္၍ ေရာင္းခ် ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

Leave a Reply