မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထင္း မီးေသြးသံုးစြဲမႈ တန္ခ်ိန္ ၂၃ သိန္းခန္႔ ရွိ

0
111

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထင္း မီးေသြး တန္ခ်ိန္ ၂၃ သိန္းခန္႔ အသံုးျပဳေနၿပီး သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈ၏ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲတြင္ပါဝင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန က သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ လူဦးေရ (၆)သန္းခန္႔ေနထိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူ ၂ သန္းခန္႔၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ၆ သန္းခန္႔ေနထိုင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ၂.၅ တန္ ထင္း မီးေသြးသံုးစြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

“သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွာ တိုက္ရိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းနဲ႔ သြယ္ဝိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းတို႔ျဖစ္တယ္ ။ သစ္အလြန္အကြ်ံခုတ္ယူျခင္း ၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ထင္း မီးေသြး သံုးစြဲျခင္း စတာေတြက တိုက္ရိုက္ပ်က္စီးေစတဲ့အေၾကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္ ။ ထင္း မီးေသြး သံုးစြဲမႈ ပမာဏဟာဆိုရင္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ျဖစ္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္း က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ၂၀၀၅ – ၂၀၀၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ (၁၀) ႏွစ္ အတြင္း ထုတ္လုပ္နိုင္သည့္ ပမာဏထက္ပိုမိုၿပီး သစ္အလြန္အကြ်ံထုတ္သည့္အတြက္ သစ္ေတာ ၂၅.၂၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းထိပ်က္စီးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ သစ္အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူမႈကို တားစီးရန္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္ ၃၅၀၀ ပင္ကိုသာ ခုတ္လွဲရန္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း ၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ အထိ (၅) ႏွစ္တာကာလအတြင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၂၅၄၄၂ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ႀကိဳးဝိုင္းကာကြယ္ေတာ ၇၅ ခု၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ ၃၂ ခု နွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၆ ခု ရွိၿပီး အၿမဲတမ္းသစ္ေတာဖံုးလႊမ္းဧရိယာ ၁၆ သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထင္း မီးေသြး တန္ခ်ိန္ ၂၃ သိန္းခန္႔ အသံုးျပဳေနၿပီး သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈ၏ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲတြင္ပါဝင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန က သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ လူဦးေရ (၆)သန္းခန္႔ေနထိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူ ၂ သန္းခန္႔၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ၆ သန္းခန္႔ေနထိုင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ၂.၅ တန္ ထင္း မီးေသြးသံုးစြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

“သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွာ တိုက္ရိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းနဲ႔ သြယ္ဝိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းတို႔ျဖစ္တယ္ ။ သစ္အလြန္အကြ်ံခုတ္ယူျခင္း ၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ထင္း မီးေသြး သံုးစြဲျခင္း စတာေတြက တိုက္ရိုက္ပ်က္စီးေစတဲ့အေၾကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္ ။ ထင္း မီးေသြး သံုးစြဲမႈ ပမာဏဟာဆိုရင္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ျဖစ္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္း က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ၂၀၀၅ – ၂၀၀၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ (၁၀) ႏွစ္ အတြင္း ထုတ္လုပ္နိုင္သည့္ ပမာဏထက္ပိုမိုၿပီး သစ္အလြန္အကြ်ံထုတ္သည့္အတြက္ သစ္ေတာ ၂၅.၂၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းထိပ်က္စီးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ သစ္အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူမႈကို တားစီးရန္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္ ၃၅၀၀ ပင္ကိုသာ ခုတ္လွဲရန္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း ၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ အထိ (၅) ႏွစ္တာကာလအတြင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၂၅၄၄၂ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ႀကိဳးဝိုင္းကာကြယ္ေတာ ၇၅ ခု၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ ၃၂ ခု နွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၆ ခု ရွိၿပီး အၿမဲတမ္းသစ္ေတာဖံုးလႊမ္းဧရိယာ ၁၆ သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply