ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

0
109

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ဟိုတယ္ဆာကူရာတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမႈဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ လူကုန္ကူးမႈတားစီးကာကြယ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားတတ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ကေလးသူငယ္ေတြ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရတာေတြ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖတ္မႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြလုပ္နိုင္ေအာင္ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္တာပါ ။ တကယ္လို႔ ဒီလို ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတာေတြ ေဆြးေႏြးသြားမယ္။´´ ဟု ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI) တာဝန္ခံ ဦးညႊန္႔ဝင္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း အရသိရသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပုဂံ၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ အင္းေလး စသည့္ ခရီးသည္မ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ေလးေသာင္း မွ ရွစ္ေသာင္းအထိ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ကေလးျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔သည္ ရန္ကုန္ ႏွင့္မႏၲေလးတို႔တြင္ ရွိေနကာ ျပည့္တန္ဆာ (၁၀) ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ (၁၄)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္၍ ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔မွာ (၁၉) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ဟိုတယ္ဆာကူရာတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမႈဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ လူကုန္ကူးမႈတားစီးကာကြယ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားတတ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ကေလးသူငယ္ေတြ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရတာေတြ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖတ္မႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြလုပ္နိုင္ေအာင္ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္တာပါ ။ တကယ္လို႔ ဒီလို ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတာေတြ ေဆြးေႏြးသြားမယ္။´´ ဟု ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI) တာဝန္ခံ ဦးညႊန္႔ဝင္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း အရသိရသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပုဂံ၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ အင္းေလး စသည့္ ခရီးသည္မ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ေလးေသာင္း မွ ရွစ္ေသာင္းအထိ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ကေလးျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔သည္ ရန္ကုန္ ႏွင့္မႏၲေလးတို႔တြင္ ရွိေနကာ ျပည့္တန္ဆာ (၁၀) ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ (၁၄)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္၍ ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔မွာ (၁၉) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply