ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္း၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အတြက္အေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုသမၼေျပာ

0
141

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ၊၂၀၁၈

သဘာ၀အေျခအေနမ်ားမွရွာေဖြေတြ႔ရွိထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္း၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အတြက္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

“၂၁ ရာစုအတြက္ ေရဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႔အတြက္ ရွိေနတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေတြကို ဘယ္လို အသံုးျပဳႏုိင္မလဲဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ဖု႔ိရည္ရြယ္ၿပီး “Nature for Water” (ေရအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္)လို႔ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀အေျခအေနမ်ားကေန ရွာေဖြေတြ႔ရိွထားတဲ့ ရလဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္း၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အတြက္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္“ ဟု ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ (MICC 2) တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့ေရေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့လူဦးေရ (၂ ဒသမ ၁) သန္းခန္႔သည္ လံုျခံဳေဘးကင္းသည့္ ေသာက္သံုးေရမရရွိ ႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားထဲ၌ “ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္၌လူသားတိုင္းအတြက္ ေရနဲ႔မိလႅာစနစ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲနိိုင္ဖို႔” ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အား အမွတ္စဥ္(၆) တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၈ ခုနွစ္အထိ ေရဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆယ္စုႏွစ္ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဆယ္စုႏွစ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ဘက္စံုစီမံခန္႕ခြဲေရး၊၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊လႈံ႔ေဆာ္ေရး၊ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အပါအ၀င္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊လ်ာထားခ်က္မ်ားအားေအာင္ျမင္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ေရႏွင့္္ပတ္သက္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္ လူမ်ား၏ ပေယာဂေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္သက္ရွိမ်ားေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိိုအပ္ေၾကာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေရေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴးၿပီး ေရႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊၀န္ႀကီးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ႏိုင္္ငံျခားသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ၊၂၀၁၈

သဘာ၀အေျခအေနမ်ားမွရွာေဖြေတြ႔ရွိထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္း၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အတြက္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

“၂၁ ရာစုအတြက္ ေရဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႔အတြက္ ရွိေနတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေတြကို ဘယ္လို အသံုးျပဳႏုိင္မလဲဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ဖု႔ိရည္ရြယ္ၿပီး “Nature for Water” (ေရအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္)လို႔ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀အေျခအေနမ်ားကေန ရွာေဖြေတြ႔ရိွထားတဲ့ ရလဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္း၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အတြက္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္“ ဟု ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ (MICC 2) တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့ေရေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့လူဦးေရ (၂ ဒသမ ၁) သန္းခန္႔သည္ လံုျခံဳေဘးကင္းသည့္ ေသာက္သံုးေရမရရွိ ႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားထဲ၌ “ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္၌လူသားတိုင္းအတြက္ ေရနဲ႔မိလႅာစနစ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲနိိုင္ဖို႔” ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အား အမွတ္စဥ္(၆) တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၈ ခုနွစ္အထိ ေရဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆယ္စုႏွစ္ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဆယ္စုႏွစ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ဘက္စံုစီမံခန္႕ခြဲေရး၊၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊လႈံ႔ေဆာ္ေရး၊ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အပါအ၀င္ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊လ်ာထားခ်က္မ်ားအားေအာင္ျမင္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ေရႏွင့္္ပတ္သက္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္ လူမ်ား၏ ပေယာဂေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္သက္ရွိမ်ားေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိိုအပ္ေၾကာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေရေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴးၿပီး ေရႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊၀န္ႀကီးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ႏိုင္္ငံျခားသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply