ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွအတိုးႏႈန္း၉ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဘီလီယံ၂၀၀ ေခ်းေပးမည္

0
141

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၂ ၂၀၁၈

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္း ၉ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ ဘီလီယံ၂၀၀ ရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားကိုျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၂ရက္ေန႕က ျမန္မာနိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာေခ်းေငြအေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲမွသိရသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ထုတ္ေပးေသာ (MEB two step loan)ေခ်းေငြကို စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ အတိုး ႏႈန္းမ်ား ျဖင့္ထုတ္ေခ်းသြားမည္ ဟုသိရ သည္။

“ေခ်းေငြကို စိတ္ဝင္စား သူေတြအေနနဲ႔ နီးစပ္ရာ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ေတြမွာ ခိုင္မာတဲ့ အေပါင္ပစၥည္းထားၿပီး တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကိုသိန္း၂၀၀၀ကေန ၅၀၀ေလာက္အထိ ေခ်းေပး သြားမွာပါ”ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွမန္ေနဂ်ာ ေဒၚဝါဝါလြင္ကေျပာသည္။

(MEB two step loan)တြင္ ႏွွစ္တိုေခ်းေငြကို သိန္း၂၀၀မွ သိန္း၅၀၀အထိ ေခ်းေပးရန္စီစဥ္ထားရာ ၃ႏွစ္ကာလ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၁ႏွစ္ ဆိုင္းင့ံ ကာလထားရွိကာ က်န္သည့္၂ႏွစ္အတြင္း အရင္းဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုး၉ရာခိုင္ႏႈန္း အား၃လတြင္ တစ္ႀကိမ္ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၃လတစ္ႀကိမ္အတိုးေပးသြင္းမႈ ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္တိုး အေနျဖင့္ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးသတ္မွတ္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြသည္ သိန္း၅၀၀မွသိန္း၅၀၀၀ အထိ အမ်ားဆုံး သတ္မွတ္ ထားကာ ၆လတစ္ႀကိမ္အတိုးေပး ရန္ႏွင့္ ဒဏ္တိုး အေနျဖင့္ ႏွစ္တိုေခ်းေငြအတိုင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အရင္းကိုသတ္မွတ္တ့ဲ အတိုင္းမဆပ္နိုင္ရင္ အတိုး၉ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၆ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္ေပါင္းၿပီး ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးျဖစ္သြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အမတို႔ေခ်းထားတဲ့ေငြအတြက္အိမ္ေတြကို အေပါင္လက္ခံထားၿပီး ဒါေတြကိုေလလံတင္ ရမွာပါ။ ကိုယ့္အေၾကြးအတြက္ မရရတဲ့နည္းနဲ႔ ျပန္ေကာက္ရမယ့္သေဘာပါ”ဟုေဒၚဝါဝါလြင္ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ေခ်းေငြရယူမည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ဂရန္ေျမ ဘိုဘြား ပိုင္ေျမ စာခ်ဳပ္မ်ားအျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေခ်းေငြကို ယခုေဖေဖာ္ဝါရီလမွစတင္ကာ ေလ်ွာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၂ ၂၀၁၈

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္း ၉ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ ဘီလီယံ၂၀၀ ရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားကိုျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၂ရက္ေန႕က ျမန္မာနိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာေခ်းေငြအေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲမွသိရသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ထုတ္ေပးေသာ (MEB two step loan)ေခ်းေငြကို စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ အတိုး ႏႈန္းမ်ား ျဖင့္ထုတ္ေခ်းသြားမည္ ဟုသိရ သည္။

“ေခ်းေငြကို စိတ္ဝင္စား သူေတြအေနနဲ႔ နီးစပ္ရာ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ေတြမွာ ခိုင္မာတဲ့ အေပါင္ပစၥည္းထားၿပီး တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကိုသိန္း၂၀၀၀ကေန ၅၀၀ေလာက္အထိ ေခ်းေပး သြားမွာပါ”ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွမန္ေနဂ်ာ ေဒၚဝါဝါလြင္ကေျပာသည္။

(MEB two step loan)တြင္ ႏွွစ္တိုေခ်းေငြကို သိန္း၂၀၀မွ သိန္း၅၀၀အထိ ေခ်းေပးရန္စီစဥ္ထားရာ ၃ႏွစ္ကာလ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၁ႏွစ္ ဆိုင္းင့ံ ကာလထားရွိကာ က်န္သည့္၂ႏွစ္အတြင္း အရင္းဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုး၉ရာခိုင္ႏႈန္း အား၃လတြင္ တစ္ႀကိမ္ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၃လတစ္ႀကိမ္အတိုးေပးသြင္းမႈ ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္တိုး အေနျဖင့္ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးသတ္မွတ္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြသည္ သိန္း၅၀၀မွသိန္း၅၀၀၀ အထိ အမ်ားဆုံး သတ္မွတ္ ထားကာ ၆လတစ္ႀကိမ္အတိုးေပး ရန္ႏွင့္ ဒဏ္တိုး အေနျဖင့္ ႏွစ္တိုေခ်းေငြအတိုင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အရင္းကိုသတ္မွတ္တ့ဲ အတိုင္းမဆပ္နိုင္ရင္ အတိုး၉ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၆ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္ေပါင္းၿပီး ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးျဖစ္သြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အမတို႔ေခ်းထားတဲ့ေငြအတြက္အိမ္ေတြကို အေပါင္လက္ခံထားၿပီး ဒါေတြကိုေလလံတင္ ရမွာပါ။ ကိုယ့္အေၾကြးအတြက္ မရရတဲ့နည္းနဲ႔ ျပန္ေကာက္ရမယ့္သေဘာပါ”ဟုေဒၚဝါဝါလြင္ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ေခ်းေငြရယူမည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ဂရန္ေျမ ဘိုဘြား ပိုင္ေျမ စာခ်ဳပ္မ်ားအျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေခ်းေငြကို ယခုေဖေဖာ္ဝါရီလမွစတင္ကာ ေလ်ွာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply