ထုိင္ဝမ္၌ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ပလတ္စတစ္ပိုက္ငယ္ ေလးမ်ား အသံုးျပဳမႈကုိ လံုးဝပိတ္ပင္ရန္ စီစဥ္

0
124

တုိင္ေပ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃

ထုိင္ဝမ္သည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပလတ္စတစ္ပိုက္ငယ္ေလးမ်ား၊ ခြက္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဝယ္ အိတ္မ်ားကုိ လံုးဝပိတ္ပင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္ဝမ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္မွစၿပီး ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိင္ဝမ္၌ သံုးၿပီးပစၥည္းမ်ားမွ ျပန္လည္ရယူထားေသာ ျဒပ္ဝတၳဳျဖင့္ ပစၥည္းအသစ္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ျပဳလုပ္မႈ( ရီဆုိင္ကယ္) ဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပလတ္ စတစ္အိတ္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈအစရွိသည့္ စနစ္မ်ားကုိ စမ္းသပ္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ အမိႈက္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူ၏က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ အေမႊးတုိင္အသံုးျပဳမႈကုိ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုစီစဥ္မႈအရ အဓိကစားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ပလတ္စတစ္ပိုက္ငယ္ေလးမ်ားအသံုးျပဳမႈကုိ ရပ္ဆိုင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စားေသာက္ဆုိင္ငယ္ေလးမ်ားသည္လည္း အလားတူလုိက္လံက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး စားသံုးသူမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ပိုက္ငယ္ေလးမ်ား၊ ေစ်းဝယ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာေသာက္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ ပလတ္စတစ္ခြက္ေလးမ်ားအတြက္ အပုိတန္ဖုိးခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွစၿပီး ယင္းပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈကုိ လံုးဝပိတ္ပင္မည္ျဖစ္သည္။ သမုဒၵရာမ်ားထဲသို႔ေရာက္ရွိသည့္ အမႈိက္ပမာဏကို ကန္႔သတ္ၿပီး လူသား၏က်န္းမာေရးကိုထိခုိက္ေစမည့္ အရာမ်ား စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ယခုစီမံကိန္းကို စီမံေနရသည့္ လိုင္ယင္ယင္း ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိင္ဝမ္၌ လူတစ္ဦးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ပလတ္စတစ္အိတ္ ၇၀၀ ကိုအသံုးျပဳေနေၾကာင္း လိုင္ကေျပာသည္။ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အိတ္ ၁၀၀ အထိေရာက္ရွိၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ လံုးဝ အသံုးမျပဳသည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိင္ဝမ္၌ ယမန္ႏွစ္တြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ခြက္ တန္ ၂၀၀၀၀၀ ကို ရီဆုိင္ကယ္ျပန္လုပ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

တုိင္ေပ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃

ထုိင္ဝမ္သည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပလတ္စတစ္ပိုက္ငယ္ေလးမ်ား၊ ခြက္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဝယ္ အိတ္မ်ားကုိ လံုးဝပိတ္ပင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္ဝမ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္မွစၿပီး ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိင္ဝမ္၌ သံုးၿပီးပစၥည္းမ်ားမွ ျပန္လည္ရယူထားေသာ ျဒပ္ဝတၳဳျဖင့္ ပစၥည္းအသစ္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ျပဳလုပ္မႈ( ရီဆုိင္ကယ္) ဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပလတ္ စတစ္အိတ္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈအစရွိသည့္ စနစ္မ်ားကုိ စမ္းသပ္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ အမိႈက္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူ၏က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ အေမႊးတုိင္အသံုးျပဳမႈကုိ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုစီစဥ္မႈအရ အဓိကစားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ပလတ္စတစ္ပိုက္ငယ္ေလးမ်ားအသံုးျပဳမႈကုိ ရပ္ဆိုင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စားေသာက္ဆုိင္ငယ္ေလးမ်ားသည္လည္း အလားတူလုိက္လံက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး စားသံုးသူမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ပိုက္ငယ္ေလးမ်ား၊ ေစ်းဝယ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာေသာက္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ ပလတ္စတစ္ခြက္ေလးမ်ားအတြက္ အပုိတန္ဖုိးခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွစၿပီး ယင္းပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈကုိ လံုးဝပိတ္ပင္မည္ျဖစ္သည္။ သမုဒၵရာမ်ားထဲသို႔ေရာက္ရွိသည့္ အမႈိက္ပမာဏကို ကန္႔သတ္ၿပီး လူသား၏က်န္းမာေရးကိုထိခုိက္ေစမည့္ အရာမ်ား စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ယခုစီမံကိန္းကို စီမံေနရသည့္ လိုင္ယင္ယင္း ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိင္ဝမ္၌ လူတစ္ဦးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ပလတ္စတစ္အိတ္ ၇၀၀ ကိုအသံုးျပဳေနေၾကာင္း လိုင္ကေျပာသည္။ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အိတ္ ၁၀၀ အထိေရာက္ရွိၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ လံုးဝ အသံုးမျပဳသည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိင္ဝမ္၌ ယမန္ႏွစ္တြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ခြက္ တန္ ၂၀၀၀၀၀ ကို ရီဆုိင္ကယ္ျပန္လုပ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply