ကမာၻ႕အေလးခ်ိန္အမ်ားဆံုး ဦးေႏွာက္အႀကိတ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ခဲြစိတ္ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့

0
147

မြမ္ဘုိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃

အိႏိၵယနုိင္ငံ၌ ခဲြစိတ္ဆရာဝန္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ဦးေခါင္းရွိ အႀကိတ္ႀကီးတစ္ခုကုိ ခဲြထုတ္နုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းဦးေႏွာက္အႀကိတ္သည္ ခဲြထုတ္ခဲ့ရသည့္ အႀကိတ္မ်ားအနက္ အေလးခ်ိန္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ခဲြစိတ္မႈကုိျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ေစ်းဆို္င္ပိုင္ရွင္ ဆန္လယ္ပယ္၌ ႏွစ္ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ ရွိသည့္ အႀကိတ္ႀကီးရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အႀကိတ္ႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္ ပယ္သည္ ဦးေခါင္းႏွစ္လံုးရွိေနသည့္ ပံုရွိေနေၾကာင္း ခဲြစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မြမ္ဘိုင္းရွိ ဘီဝုိင္အယ္လ္နဲေဆး႐ုံရွိ ဆရာဝန္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အင္မတန္ကို ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ပညာသား ပါေသာ ခဲြစိတ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဆး႐ုံရွိ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ ဌာနအႀကီးအကဲ ထရီမူတီနာဓာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခုနစ္နာရီၾကာေအာင္ ခဲြစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး လူနာသည္ ေသြး ၁၁ ပုလင္းခန္႔ လိုအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူနာ သတိျပန္လည္ ရရွိလာၿပီး ေနာက္ ယခင္ခဲြစိတ္္ခဲ့ဖူးသမွ် အႀကိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရာ ကမာၻ႕အေလးခ်ိန္အစီးဆံုး အႀကိတ္ကိုခဲြစိတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္ဟု ေဒါက္တာ နာဓာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အႀကိတ္သည္ အေလးခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈၇ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး အသက္ရွင္ လ်က္ရွိသည့္ လူနာတစ္ဦးထံမွ ေအာင္ျမင္စြာခဲြထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အႀကိတ္မ်ားတြင္ အေလးခ်ိန္အစီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆး႐ုံကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခဲြစိတ္မႈမျပဳမီတြင္ လူနာသည္ အျမင္အာ႐ုံမေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နာဓာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူနာသည္ က်န္းမာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သလို အစားလည္းစားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆး႐ုံကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခင္က လူနာတစ္ဦးထံမွ ေအာင္ျမင္စြာ ခဲြထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အႀကိတ္သည္ အေလးခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၄ ကီလုိဂရမ္ ရွိေၾကာင္း ေဆး႐ုံကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

မြမ္ဘုိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃

အိႏိၵယနုိင္ငံ၌ ခဲြစိတ္ဆရာဝန္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ဦးေခါင္းရွိ အႀကိတ္ႀကီးတစ္ခုကုိ ခဲြထုတ္နုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းဦးေႏွာက္အႀကိတ္သည္ ခဲြထုတ္ခဲ့ရသည့္ အႀကိတ္မ်ားအနက္ အေလးခ်ိန္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ခဲြစိတ္မႈကုိျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ေစ်းဆို္င္ပိုင္ရွင္ ဆန္လယ္ပယ္၌ ႏွစ္ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ ရွိသည့္ အႀကိတ္ႀကီးရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အႀကိတ္ႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္ ပယ္သည္ ဦးေခါင္းႏွစ္လံုးရွိေနသည့္ ပံုရွိေနေၾကာင္း ခဲြစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မြမ္ဘိုင္းရွိ ဘီဝုိင္အယ္လ္နဲေဆး႐ုံရွိ ဆရာဝန္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အင္မတန္ကို ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ပညာသား ပါေသာ ခဲြစိတ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဆး႐ုံရွိ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ ဌာနအႀကီးအကဲ ထရီမူတီနာဓာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခုနစ္နာရီၾကာေအာင္ ခဲြစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး လူနာသည္ ေသြး ၁၁ ပုလင္းခန္႔ လိုအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူနာ သတိျပန္လည္ ရရွိလာၿပီး ေနာက္ ယခင္ခဲြစိတ္္ခဲ့ဖူးသမွ် အႀကိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရာ ကမာၻ႕အေလးခ်ိန္အစီးဆံုး အႀကိတ္ကိုခဲြစိတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္ဟု ေဒါက္တာ နာဓာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အႀကိတ္သည္ အေလးခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈၇ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး အသက္ရွင္ လ်က္ရွိသည့္ လူနာတစ္ဦးထံမွ ေအာင္ျမင္စြာခဲြထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အႀကိတ္မ်ားတြင္ အေလးခ်ိန္အစီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆး႐ုံကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခဲြစိတ္မႈမျပဳမီတြင္ လူနာသည္ အျမင္အာ႐ုံမေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နာဓာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူနာသည္ က်န္းမာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သလို အစားလည္းစားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆး႐ုံကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခင္က လူနာတစ္ဦးထံမွ ေအာင္ျမင္စြာ ခဲြထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အႀကိတ္သည္ အေလးခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၄ ကီလုိဂရမ္ ရွိေၾကာင္း ေဆး႐ုံကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply