လက္ရွိ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ေျမလတ္ပိုင္းေဒသတြင္ ပညာေရး တကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး

0
132

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

လက္ရွိ အစုိးရလက္ထက္၌ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမလတ္ပိုင္းေဒသတြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္တခုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

“မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ (၄) နွစ္ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္အဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ စိီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါတယ္။ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါကေျမလတ္ပိုင္းေဒသ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ပညာေရးဘြဲ႔(B.Ed) ကို တက္ေရာက္ သင္ယူနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေျမလတ္ပိုင္းေဒသ၌ ပညာေရးတကၠသိုလ္ တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါ” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္းမွ “အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း ေျမလတ္ပိုင္းေဒသတြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ”ေမးျမန္း ခဲ့မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမလတ္ပိုင္းေဒသျဖစ္္သည့္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိိိုလ္ /ဒီဂရီေကာလိပ္ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအင္အား အေဆာက္အဦးေျမေနရာ၊သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ၀န္ထမ္း အင္အား ၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ပညာေရးေကာလိပ္(၂၅)ေက်ာင္း အား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ ရန္ကုန္ ပညာေရး တကၠသိုလ္နွင့္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ဟူ၍ ပညာေရးတကၠသိုလ္ (၂)ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမလတ္ပိုင္းေဒသတြင္ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္နွင့္ ပခုကၠဴပညာေရးရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္အရ တနိုင္ငံလံုးအရရွိတဲ့ အေျခခံ အထက္ တန္း ေက်ာင္းစုစုေပါင္း(၄၀၀၁)ေက်ာင္းမွ အထက္တန္းျပဆရာ/ဆရာမ တေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိရာ လိုအပ္ေနသည့္ အထက္တန္းျပဆရာ/ဆရာမ တေသာင္းတေထာင္ေက်ာ္အား ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၃ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း၌ သံုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ ထားနိုင္ေရးအတြက္ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

လက္ရွိ အစုိးရလက္ထက္၌ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမလတ္ပိုင္းေဒသတြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္တခုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

“မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ (၄) နွစ္ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္အဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ စိီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါတယ္။ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါကေျမလတ္ပိုင္းေဒသ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ပညာေရးဘြဲ႔(B.Ed) ကို တက္ေရာက္ သင္ယူနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေျမလတ္ပိုင္းေဒသ၌ ပညာေရးတကၠသိုလ္ တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါ” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္းမွ “အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း ေျမလတ္ပိုင္းေဒသတြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ”ေမးျမန္း ခဲ့မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမလတ္ပိုင္းေဒသျဖစ္္သည့္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိိိုလ္ /ဒီဂရီေကာလိပ္ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအင္အား အေဆာက္အဦးေျမေနရာ၊သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ၀န္ထမ္း အင္အား ၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ပညာေရးေကာလိပ္(၂၅)ေက်ာင္း အား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ ရန္ကုန္ ပညာေရး တကၠသိုလ္နွင့္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ဟူ၍ ပညာေရးတကၠသိုလ္ (၂)ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမလတ္ပိုင္းေဒသတြင္ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္နွင့္ ပခုကၠဴပညာေရးရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္အရ တနိုင္ငံလံုးအရရွိတဲ့ အေျခခံ အထက္ တန္း ေက်ာင္းစုစုေပါင္း(၄၀၀၁)ေက်ာင္းမွ အထက္တန္းျပဆရာ/ဆရာမ တေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိရာ လိုအပ္ေနသည့္ အထက္တန္းျပဆရာ/ဆရာမ တေသာင္းတေထာင္ေက်ာ္အား ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၃ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း၌ သံုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ ထားနိုင္ေရးအတြက္ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply