ရန္ကုန္ျမစ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္ေရးအတြက္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္းတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အမႈိက္ေကာက္

0
139

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္ျမစ္ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္ေရးႏွင့္ လူထုအသိပညာေပး အမႈိက္ ေကာက္ လႈပ္ရွားမႈကို ယေန႔မြန္လြဲပိုင္း အခ်ိန္ကဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ၌ နယ္သာလန္ ကုမၸဏီတစ္ခုကဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္း(၇)ခု တို႔မွစုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

Royal HaskoningDHV နယ္သာလန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အလားတူလႈပ္ရွားမွု တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီ တြင္ လမ္းမေတာ္ ဘုန္းႀကီးလမ္း ဆိပ္ခံတံတား၌ ပထမအႀကိမ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ၌ပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ ယခုအႀကိမ္ သည္တတိယေျမာက္အေနႏွင့္ လူထုအသိပညာေပး အမႈိက္ေကာက္ လွုပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေနရာကို ေရြးခ်ယ္ ျဖစ္တာက ဆိပ္ကမ္းျဖစ္တာရယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္း ထဲကိုပလတ္စတစ္ အမႈိက္ေတြေမွ်ာပါသြားရင္ ေရထဲေန ရွင္သန္ေနတဲ့ သတၱဝါေလးေတြကို ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ထဲမွာပလတ္စတစ္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ ေနပါၿပီ။ ဒီအႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အမႈိက္ေတြရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကို လူေတြသိေစခ်င္လို႔ အခုလိုျပဳလုပ္ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုRoyal HaskoningDHV ကုမၸဏီမွ Country Director ျဖစ္သူ Mr.JEEN KOOTSTRAကေျပာသည္။

ဆိပ္ကမ္းတြင္ စြန္႔ပစ္ႀကသည့္ အမိႈက္မ်ားသည္ေျမျပင္တြင္ အမႈိက္ ပုံျခင္းထက္ အႏၲရာယ္ႀကီးၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထဲအထိ ေမွ်ာပါသြားနိုင္ကာ ပင္လယ္ျပင္ေရသံယံဇာတ မ်ားကိုပါ ၿခိ္မ္းေျခာက္နိုင္ပါေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ လူထု အသိပညာေပး လွုပ္ရွားမႈတြင္နယ္သာလန္ကုမၸဏီ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရးဌာန puma Energy Myanmar ကုမၸဏီတို႔မွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္ျမစ္ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္ေရးႏွင့္ လူထုအသိပညာေပး အမႈိက္ ေကာက္ လႈပ္ရွားမႈကို ယေန႔မြန္လြဲပိုင္း အခ်ိန္ကဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ၌ နယ္သာလန္ ကုမၸဏီတစ္ခုကဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္း(၇)ခု တို႔မွစုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

Royal HaskoningDHV နယ္သာလန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အလားတူလႈပ္ရွားမွု တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီ တြင္ လမ္းမေတာ္ ဘုန္းႀကီးလမ္း ဆိပ္ခံတံတား၌ ပထမအႀကိမ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ၌ပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ ယခုအႀကိမ္ သည္တတိယေျမာက္အေနႏွင့္ လူထုအသိပညာေပး အမႈိက္ေကာက္ လွုပ္ရွားမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေနရာကို ေရြးခ်ယ္ ျဖစ္တာက ဆိပ္ကမ္းျဖစ္တာရယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္း ထဲကိုပလတ္စတစ္ အမႈိက္ေတြေမွ်ာပါသြားရင္ ေရထဲေန ရွင္သန္ေနတဲ့ သတၱဝါေလးေတြကို ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ထဲမွာပလတ္စတစ္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ ေနပါၿပီ။ ဒီအႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အမႈိက္ေတြရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကို လူေတြသိေစခ်င္လို႔ အခုလိုျပဳလုပ္ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုRoyal HaskoningDHV ကုမၸဏီမွ Country Director ျဖစ္သူ Mr.JEEN KOOTSTRAကေျပာသည္။

ဆိပ္ကမ္းတြင္ စြန္႔ပစ္ႀကသည့္ အမိႈက္မ်ားသည္ေျမျပင္တြင္ အမႈိက္ ပုံျခင္းထက္ အႏၲရာယ္ႀကီးၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထဲအထိ ေမွ်ာပါသြားနိုင္ကာ ပင္လယ္ျပင္ေရသံယံဇာတ မ်ားကိုပါ ၿခိ္မ္းေျခာက္နိုင္ပါေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ လူထု အသိပညာေပး လွုပ္ရွားမႈတြင္နယ္သာလန္ကုမၸဏီ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရးဌာန puma Energy Myanmar ကုမၸဏီတို႔မွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply