ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားကို က်န္းမာေရးမွဴး အသင္းမွေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ

0
175

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၄ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား ေႀကာင့္ ေပၚေပါက္ လာသည့္ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား ၏က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွ တာဝန္ယူကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ က်န္းမာေရးမွဴး အသင္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အလွမ္းေဝးၿပီး က်န္းမာေရးျပသနာ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာေက်းလက္ေဒသ မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားအဓိကေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း အမ်ားဆုံး လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမႈေရးအဓိကရုဏ္းေပါ့။ အဲ႔ဒီအဓိကရုဏ္းၿပီးကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔အခု ခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွာရွိ တဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းcampေတြမွာရွိတဲ႔ ျပည္သူေတြအားလုံးေရာ အဲ႔ဒီၿမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြကိုေရာပါ ခုခ်ိန္ထိကၽြန္ေတာ္တို႔ က်န္းမာေရးမွဴး အသင္းကပဲ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါတယ္”ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္းဗဟို၏ဥကၠ႒ ဦးစိုးေအာင္ ကေျပာသည္။

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန မွ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ ပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြာဟခ်က္မ်ားက်ဥ္းေျမာင္း လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွ တာဝန္ယူ ၾကည့္ရွုေပးေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ၆ခု ပမာဏရွိကာ campမ်ား တြင္ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ေရး တီဘီေရာဂါကာကြယ္ေရး မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးကုသျခင္းမ်ားရွိေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္း ကို၁၉၉၄ခုႏွစ္က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနတြင္လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပုံတင္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိ ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၉ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၈ၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ဆက္စပ္ လ်ွက္ရွိေသာ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ား ၏က်န္းမာေရး ျပသနာမ်ား အား ေျဖရွင္းေပးလ်ွက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၄ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား ေႀကာင့္ ေပၚေပါက္ လာသည့္ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား ၏က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွ တာဝန္ယူကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ က်န္းမာေရးမွဴး အသင္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အလွမ္းေဝးၿပီး က်န္းမာေရးျပသနာ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာေက်းလက္ေဒသ မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားအဓိကေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း အမ်ားဆုံး လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမႈေရးအဓိကရုဏ္းေပါ့။ အဲ႔ဒီအဓိကရုဏ္းၿပီးကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔အခု ခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွာရွိ တဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းcampေတြမွာရွိတဲ႔ ျပည္သူေတြအားလုံးေရာ အဲ႔ဒီၿမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြကိုေရာပါ ခုခ်ိန္ထိကၽြန္ေတာ္တို႔ က်န္းမာေရးမွဴး အသင္းကပဲ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါတယ္”ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္းဗဟို၏ဥကၠ႒ ဦးစိုးေအာင္ ကေျပာသည္။

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန မွ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ ပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြာဟခ်က္မ်ားက်ဥ္းေျမာင္း လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွ တာဝန္ယူ ၾကည့္ရွုေပးေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ၆ခု ပမာဏရွိကာ campမ်ား တြင္ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ေရး တီဘီေရာဂါကာကြယ္ေရး မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးကုသျခင္းမ်ားရွိေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္း ကို၁၉၉၄ခုႏွစ္က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနတြင္လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပုံတင္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိ ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၉ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၈ၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ဆက္စပ္ လ်ွက္ရွိေသာ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ား ၏က်န္းမာေရး ျပသနာမ်ား အား ေျဖရွင္းေပးလ်ွက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply