အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိေနဟု ေျမာက္ကိုရီး ယားေျပာဆုိ

0
196

ဆိုးလ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြး ပဲြျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ ပဲြေတာ္ ပိတ္ပဲြတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ႐ုံး စိုက္ရာ အိမ္ျပာေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈရွိသင့္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ၾကား ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသင့္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕က ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျပာေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ႀကိဳတင္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ လိုက္ေလ်ာအေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားမရွိဘဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက မၾကာ ခဏေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရးကို ဦးစြာသေဘာတူညီမွသာ ေဆြးေႏြးမႈျပဳ လုပ္ႏုိင္မည္ဟု အေမရိကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္ အထီးက်န္ဆန္ေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မဆိုသည္ ႏ်ဴလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကိုသာ ဦးတည္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားဗိုလ္ခ်ဳပ္ကင္ယြန္ခ်ိဳဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕သည္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပိတ္ပဲြမတက္ေရာက္မီတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတမြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏ်ဴလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြသို႔ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမားမ်ားကို ေစလႊတ္ ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ညီမ ကင္ယုိဂ်ံဳသည္ အိုလံပစ္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဆိုးလ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြး ပဲြျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ ပဲြေတာ္ ပိတ္ပဲြတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ႐ုံး စိုက္ရာ အိမ္ျပာေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈရွိသင့္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ၾကား ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသင့္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕က ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျပာေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ႀကိဳတင္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ လိုက္ေလ်ာအေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားမရွိဘဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက မၾကာ ခဏေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရးကို ဦးစြာသေဘာတူညီမွသာ ေဆြးေႏြးမႈျပဳ လုပ္ႏုိင္မည္ဟု အေမရိကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္ အထီးက်န္ဆန္ေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မဆိုသည္ ႏ်ဴလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကိုသာ ဦးတည္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားဗိုလ္ခ်ဳပ္ကင္ယြန္ခ်ိဳဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕သည္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပိတ္ပဲြမတက္ေရာက္မီတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတမြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏ်ဴလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြသို႔ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမားမ်ားကို ေစလႊတ္ ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ညီမ ကင္ယုိဂ်ံဳသည္ အိုလံပစ္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply