ေဆာ္ဒီဘုရင္ဆယ္လ္မန္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ တပ္မွဴးတခ်ိဳ႕ကုိ အစားထုိးခန္႔အပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္

0
133

ရီယာ့ဒ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ဘုရင္ ဆယ္လ္မန္သည္ ေဆာ္ဒီကာကြယ္ေရးက႑တြင္ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ တပ္မွဴးမ်ားစြာတုိ႔အား အစားထိုးခန္႔အပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီဘုရင္သည္ အစားထုိးခန္႔အပ္မႈမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္။ အစားထုိးခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားတြင္ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တပ္မွဴးမ်ားသာမက ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားပင္ပါဝင္ ခဲ့သည္။

အစားထုိးခန္႔အပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟမၼဒ္ဘင္ဆယ္လ္မန္က စစ္တပ္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အီရန္၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရရွိထားသည့္ ယီမင္ရွိ ဟုိသီသူပုန္မ်ားကုိ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက တိုက္ခိုက္မႈ သံုးႏွစ္ျပည့္ခါနီးခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက႑၌ အေျပာင္းအလဲရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဗၺဒူရာမန္ဘင္ဆာလာအယ္လ္ဘန္ယန္း ေနရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အယ္လ္-႐ူဝုိင္လီကို အစားထုိးခန္႔အပ္ လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီသတင္းဌာန( အက္စ္ပီေအ)က ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ ယခုအပတ္အတြင္း ရီယာ့ဒ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လက္နက္ အေရာင္းျပပဲြတြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
( ဆာမီ)က လက္နက္မ်ားျပသပဲြဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို အယ္လ္-ဘန္ယန္းက ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲသည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသား မုိဟမၼဒ္သည္ ဘုရင္ဆယ္လ္မန္၏သားျဖစ္သလို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရာထူးကိုလည္း ရယူထားသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ မင္းသားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အာဏာ အလဲြသံုးစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ယမန္ႏွစ္တြင္ မင္းသားမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘီလ်ံနာမ်ားပါဝင္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ရီယာ့ဒ္ရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ရစ္ဇ္ကာရီတန္ဟိုတယ္၌ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ အိမ္နီးခ်င္းယီမင္၌ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားအပါအဝင္ ေဒသတြင္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈပါဝင္ေသာ မူဝါဒကိုက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္သည္ ကမာၻ႕အဆုိးရြားဆံုး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘုရင္ဆယ္လ္မန္သည္ လူငယ္အစိုးရအရာရွိမ်ားအား ဒုတိယဝန္ႀကီး ေနရာမ်ား၊ ဒုတိယျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ညီလာခံအႀကံေပးမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ရီယာ့ဒ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ဘုရင္ ဆယ္လ္မန္သည္ ေဆာ္ဒီကာကြယ္ေရးက႑တြင္ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ တပ္မွဴးမ်ားစြာတုိ႔အား အစားထိုးခန္႔အပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီဘုရင္သည္ အစားထုိးခန္႔အပ္မႈမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္။ အစားထုိးခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားတြင္ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တပ္မွဴးမ်ားသာမက ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားပင္ပါဝင္ ခဲ့သည္။

အစားထုိးခန္႔အပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟမၼဒ္ဘင္ဆယ္လ္မန္က စစ္တပ္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အီရန္၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရရွိထားသည့္ ယီမင္ရွိ ဟုိသီသူပုန္မ်ားကုိ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက တိုက္ခိုက္မႈ သံုးႏွစ္ျပည့္ခါနီးခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက႑၌ အေျပာင္းအလဲရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဗၺဒူရာမန္ဘင္ဆာလာအယ္လ္ဘန္ယန္း ေနရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အယ္လ္-႐ူဝုိင္လီကို အစားထုိးခန္႔အပ္ လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီသတင္းဌာန( အက္စ္ပီေအ)က ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ ယခုအပတ္အတြင္း ရီယာ့ဒ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လက္နက္ အေရာင္းျပပဲြတြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား 
( ဆာမီ)က လက္နက္မ်ားျပသပဲြဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို အယ္လ္-ဘန္ယန္းက ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲသည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသား မုိဟမၼဒ္သည္ ဘုရင္ဆယ္လ္မန္၏သားျဖစ္သလို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရာထူးကိုလည္း ရယူထားသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ မင္းသားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အာဏာ အလဲြသံုးစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ယမန္ႏွစ္တြင္ မင္းသားမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘီလ်ံနာမ်ားပါဝင္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ရီယာ့ဒ္ရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ရစ္ဇ္ကာရီတန္ဟိုတယ္၌ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ အိမ္နီးခ်င္းယီမင္၌ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားအပါအဝင္ ေဒသတြင္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈပါဝင္ေသာ မူဝါဒကိုက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္သည္ ကမာၻ႕အဆုိးရြားဆံုး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘုရင္ဆယ္လ္မန္သည္ လူငယ္အစိုးရအရာရွိမ်ားအား ဒုတိယဝန္ႀကီး ေနရာမ်ား၊ ဒုတိယျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ညီလာခံအႀကံေပးမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply