လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ရန္ ညွိႏႈိင္းေန

0
126

ေနျပည္ေတာ္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ၊၂၀၁၈

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစရန္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညွိႏႈိင္းျပဳစုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲ ေကာ္မရွင္​ အဖြဲ႕၀င္​က ​ေျပာၾကားလိုက္​သည္​။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသန္းနိုင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ အား ​ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္​အဖြဲ႕၀င္​ဦး​ေအာင္​ျမင္​့က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းင့့ံထားရန္ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့သည္ကို အေလးထားဂရုျပဳလွ်က္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညွိႏိႈင္းျပဳစုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ထည္​့သြင္​း ​ေျဖၾကားခဲ့သည္​။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေသာင္းေအး၏ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္(၂၇.၈.၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၁၃.၈.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္ ျပည္ေေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ​ေပးပို႔ခဲ့ရာ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္​။

အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္သေဘာကြဲလြဲခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ေလ့လာစီိစစ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၊တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီိညႊတ္ေရးအား ထိခိုက္နိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေသးစိတ္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အတည္ျပဳရမည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ သြင္း ခဲ့ရာ ၎ အစီရင္ခံစာအေပၚကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးမွေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ဆိုင္းင့့ံထားရန္ အဆိုတင္သြင္းရာမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္​ျပဳခဲျခင္​း ျဖစ္​သည္​။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ၊၂၀၁၈

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစရန္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညွိႏႈိင္းျပဳစုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲ ေကာ္မရွင္​ အဖြဲ႕၀င္​က ​ေျပာၾကားလိုက္​သည္​။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသန္းနိုင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ အား ​ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္​အဖြဲ႕၀င္​ဦး​ေအာင္​ျမင္​့က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းင့့ံထားရန္ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့သည္ကို အေလးထားဂရုျပဳလွ်က္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညွိႏိႈင္းျပဳစုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ထည္​့သြင္​း ​ေျဖၾကားခဲ့သည္​။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေသာင္းေအး၏ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္(၂၇.၈.၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၁၃.၈.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္ ျပည္ေေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ​ေပးပို႔ခဲ့ရာ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္​။

အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္သေဘာကြဲလြဲခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ေလ့လာစီိစစ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၊တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီိညႊတ္ေရးအား ထိခိုက္နိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေသးစိတ္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အတည္ျပဳရမည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ သြင္း ခဲ့ရာ ၎ အစီရင္ခံစာအေပၚကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးမွေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ဆိုင္းင့့ံထားရန္ အဆိုတင္သြင္းရာမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္​ျပဳခဲျခင္​း ျဖစ္​သည္​။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply