ဂ်ာမနီရွိ ၿမိဳ႕မ်ား ဒီဇယ္ကားမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ခြင့္ရွိဟု တရား႐ုံးဆံုးျဖတ္

0
217

လိုက္ပဇစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

ဂ်ာမနီရွိ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္ ဒီဇယ္ကားမ်ားကို ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာတရား႐ုံးက က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအစျပဳရာျဖစ္သလို မာစီဒီးကား ထုတ္လုပ္သည့္ ဒုိင္မလာကုမၸဏီအေျခစိုက္ရာ ရွတုဂတ္(စတုဂတ္) ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ုံးက ေမာ္ဒယ္ေဟာင္း ဒီဇယ္ကားမ်ားကို ပိတ္ပင္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒူဇယ္ေဒါ့ဖ္ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ုံးကလည္း အလားတူပိတ္ပင္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

ဂ်ာမနီရွိ ၿမိဳ႕မ်ားစြာသည္ ဥေရာပသမဂၢက ကန္႔သတ္ထားသည့္ ႏိုု္က္ထ႐ိုဂ်င္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေန သည္။ အဆင့္ျမင့္တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး နာရီအနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ႏုိ္င္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟမ္းဘု(ဟမ္းဘတ္) ရွိ တရား႐ုံးက ဧၿပီလအကုန္ပိုင္းမွစၿပီး ဒီဇယ္ယာဥ္မ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂ်ာမန္ကားလုပ္ငန္း ေဖာ့စ္ဗာဂန္( ေဗာက္စ္ဝက္ဂြန္) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မီးခိုးထုတ္မႈပမာဏႏွင့္ပတ္သက္၍ လိမ္လည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕လယ္ေနရာမ်ားသို႔ ဒီဇယ္ယာဥ္မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါရီ၊ မက္ဒရစ္၊ မကၠစီကိုစီးတီးႏွင့္ ေအသင္တို႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကလည္း လာမည့္ႏွစ္မွစၿပီး ဒီဇယ္ကားမ်ားကို ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီဇယ္ကားမ်ား အသံုးျပဳရန္ စည္း႐ုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီဇယ္ကားမ်ားကိုပိတ္ပင္ႏုိင္ေျခရွိေနေသာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားစြာဆံုး႐ႈံးမည္ကို စိုးရိ္မ္မႈမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

တရား႐ုံး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အဖဲြ႕မ်ားက ေထာက္ခံ ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကမူ ဒီဇယ္ကား ပိုင္ရွင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၎တို႔ကားမ်ားကုိ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ ပင္ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

လိုက္ပဇစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

ဂ်ာမနီရွိ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္ ဒီဇယ္ကားမ်ားကို ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာတရား႐ုံးက က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအစျပဳရာျဖစ္သလို မာစီဒီးကား ထုတ္လုပ္သည့္ ဒုိင္မလာကုမၸဏီအေျခစိုက္ရာ ရွတုဂတ္(စတုဂတ္) ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ုံးက ေမာ္ဒယ္ေဟာင္း ဒီဇယ္ကားမ်ားကို ပိတ္ပင္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒူဇယ္ေဒါ့ဖ္ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ုံးကလည္း အလားတူပိတ္ပင္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

ဂ်ာမနီရွိ ၿမိဳ႕မ်ားစြာသည္ ဥေရာပသမဂၢက ကန္႔သတ္ထားသည့္ ႏိုု္က္ထ႐ိုဂ်င္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေန သည္။ အဆင့္ျမင့္တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး နာရီအနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ႏုိ္င္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟမ္းဘု(ဟမ္းဘတ္) ရွိ တရား႐ုံးက ဧၿပီလအကုန္ပိုင္းမွစၿပီး ဒီဇယ္ယာဥ္မ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂ်ာမန္ကားလုပ္ငန္း ေဖာ့စ္ဗာဂန္( ေဗာက္စ္ဝက္ဂြန္) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မီးခိုးထုတ္မႈပမာဏႏွင့္ပတ္သက္၍ လိမ္လည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕လယ္ေနရာမ်ားသို႔ ဒီဇယ္ယာဥ္မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါရီ၊ မက္ဒရစ္၊ မကၠစီကိုစီးတီးႏွင့္ ေအသင္တို႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကလည္း လာမည့္ႏွစ္မွစၿပီး ဒီဇယ္ကားမ်ားကို ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီဇယ္ကားမ်ား အသံုးျပဳရန္ စည္း႐ုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီဇယ္ကားမ်ားကိုပိတ္ပင္ႏုိင္ေျခရွိေနေသာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားစြာဆံုး႐ႈံးမည္ကို စိုးရိ္မ္မႈမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

တရား႐ုံး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အဖဲြ႕မ်ားက ေထာက္ခံ ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကမူ ဒီဇယ္ကား ပိုင္ရွင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၎တို႔ကားမ်ားကုိ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ ပင္ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

Leave a Reply