ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအီတို႔ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္ခဲ့

0
193

လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

လက္ရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ကြယ္လြန္သူဖခင္ ကင္ဂ်ံဳအီတုိ႔သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ရရွိထားေသာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အေနာက္ဥေရာပ လံုၿခံဳေရး သတင္းအရင္းအျမစ္ မ်ားက ႐ို္က္တာစ္သတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ မိသားစုသည္ တရားမဝင္ ရရွိထားေသာ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကုိ ေထာက္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ႐ိုက္တာစ္ကရရွိခဲ့သည့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴမ်ားကို ယခင္က ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

“သူတုိ႔က ဘရာဇီးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြကိုသံုးတယ္၊ ပံုေတြမွာ ကင္ဂ်ံဳအန္နဲ႔ ကင္ဂ်ံဳအီတို႔ရဲ႕ ပံုေတြကိုေတြ႕ရပါမယ္၊ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးေတြက ဗီဇာရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု အေနာက္ႏုိ္င္ငံလံုၿခံဳေရးသတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခရီးသြားရန္ ဆႏၵရွိပံုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ မိသားစုက လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းကို ရွာေဖြေနပံုတို႔ကို သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘရာဇီးရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားသံ႐ုံးက တစ္စံုတရာတုံ႔ျပန္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘရာဇီးႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွစ္ခုသည္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဘရာဇီးသတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္ွင့္ ကင္ဂ်ံဳအီတို႔၏အမည္မ်ားေနရာတြင္ ဂ်ိဳးဆက္ပက္ႏွင့္ အီဂ်ံဳခၽြိဳင္ဟု ေရးသားထားသည့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွစ္ခုမွာ တရားဝင္ထုတ္ေပးသည့္ လက္မွတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံသံ႐ုံးႏွစ္ခုတို႔တြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးသတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကိုသံုးၿပီး ဘရာဇီး၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ေဟာင္ေကာင္ တုိ႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းအရင္းအျမစ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ တိုက်ိဳသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္းစာ ယူမီအူရီရွင္ဘြန္းက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအီတို႔၏ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားတြင္ ပရတ္ရွိ ဘရာဇီးသံ႐ုံးဟု တံဆိပ္႐ိုက္ထားၿပီး ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္၏႐ုပ္ပံု ပါေသာ ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ကို ဂ်ိဳးဆက္ပက္ ဆိုသည့္ အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းလက္မွတ္ပါ ေမြးေန႔မွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ျဖစ္သည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဘန္းၿမိဳ႕ရွိ အင္တာေနရွင္နယ္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ကင္သည္ သံ႐ုံးယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး၏သားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ကာ ေက်ာင္းတက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

လက္ရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ကြယ္လြန္သူဖခင္ ကင္ဂ်ံဳအီတုိ႔သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ရရွိထားေသာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အေနာက္ဥေရာပ လံုၿခံဳေရး သတင္းအရင္းအျမစ္ မ်ားက ႐ို္က္တာစ္သတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ မိသားစုသည္ တရားမဝင္ ရရွိထားေသာ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကုိ ေထာက္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ႐ိုက္တာစ္ကရရွိခဲ့သည့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴမ်ားကို ယခင္က ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

“သူတုိ႔က ဘရာဇီးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြကိုသံုးတယ္၊ ပံုေတြမွာ ကင္ဂ်ံဳအန္နဲ႔ ကင္ဂ်ံဳအီတို႔ရဲ႕ ပံုေတြကိုေတြ႕ရပါမယ္၊ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးေတြက ဗီဇာရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု အေနာက္ႏုိ္င္ငံလံုၿခံဳေရးသတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခရီးသြားရန္ ဆႏၵရွိပံုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ မိသားစုက လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းကို ရွာေဖြေနပံုတို႔ကို သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘရာဇီးရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားသံ႐ုံးက တစ္စံုတရာတုံ႔ျပန္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘရာဇီးႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွစ္ခုသည္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဘရာဇီးသတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္ွင့္ ကင္ဂ်ံဳအီတို႔၏အမည္မ်ားေနရာတြင္ ဂ်ိဳးဆက္ပက္ႏွင့္ အီဂ်ံဳခၽြိဳင္ဟု ေရးသားထားသည့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွစ္ခုမွာ တရားဝင္ထုတ္ေပးသည့္ လက္မွတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံသံ႐ုံးႏွစ္ခုတို႔တြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးသတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကိုသံုးၿပီး ဘရာဇီး၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ေဟာင္ေကာင္ တုိ႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းအရင္းအျမစ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ တိုက်ိဳသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္းစာ ယူမီအူရီရွင္ဘြန္းက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအီတို႔၏ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားတြင္ ပရတ္ရွိ ဘရာဇီးသံ႐ုံးဟု တံဆိပ္႐ိုက္ထားၿပီး ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္၏႐ုပ္ပံု ပါေသာ ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ကို ဂ်ိဳးဆက္ပက္ ဆိုသည့္ အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းလက္မွတ္ပါ ေမြးေန႔မွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ျဖစ္သည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဘန္းၿမိဳ႕ရွိ အင္တာေနရွင္နယ္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ကင္သည္ သံ႐ုံးယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး၏သားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ကာ ေက်ာင္းတက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

Leave a Reply