၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပေပးမည္ဟု ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာဆို

0
195

ဘန္ေကာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုခ်န္အိုခ်ာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ထုိုင္းစစ္အစိုးရသည္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ မ်ားကုိ က်င္းပေပးမည္ေျပာလိုက္၊ ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆုိေန ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ထားေသာ္လည္း စစ္အစိုးရကခန္႔အပ္ထားသူမ်ားသာပါဝင္သည့္ ဥပေဒျပဳညီလာခံသည္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ပစ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါ့မယ္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီထက္ေနာက္မက်ဘဲ က်င္းပေပးပါ့မယ္ ဟု ပရာယု ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အရပ္သားအစိုးရထံသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ျပန္လည္ လဲႊေျပာင္းေပးရန္ ပရာယုအား ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပက ဖိအားေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း ဘန္ေကာက္၌ လူရာေပါင္းမ်ားစြာစုေဝးၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြေရႊ႕ဆိုင္း မႈေၾကာင့္ ပရာယုအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္ျဖစ္သလုိ အတိုက္အခံျဖဴထုိင္း ပါတီ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဖြန္သပ္သက္ကန္ဂ်ာနာ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒသစ္ သက္ေရာက္ မည့္ ေန႔ကို ေနာက္ထပ္ ရက္ ၉၀ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပိုမိုခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ပရာယုသည္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကို ေရႊ႕ဆုိင္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္။

စစ္တပ္ကေထာက္ခံထားသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္သူတစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ခြင့္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ ပရာယုသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဆက္လက္ကုိင္စဲြထားဖြယ္ရွိေနသည္။

ယင္လပ္ရွင္နာဝတ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအား လမ္းမေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ပရာယု ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ဘန္ေကာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုခ်န္အိုခ်ာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ထုိုင္းစစ္အစိုးရသည္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ မ်ားကုိ က်င္းပေပးမည္ေျပာလိုက္၊ ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆုိေန ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ထားေသာ္လည္း စစ္အစိုးရကခန္႔အပ္ထားသူမ်ားသာပါဝင္သည့္ ဥပေဒျပဳညီလာခံသည္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ပစ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါ့မယ္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီထက္ေနာက္မက်ဘဲ က်င္းပေပးပါ့မယ္ ဟု ပရာယု ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အရပ္သားအစိုးရထံသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ျပန္လည္ လဲႊေျပာင္းေပးရန္ ပရာယုအား ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပက ဖိအားေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း ဘန္ေကာက္၌ လူရာေပါင္းမ်ားစြာစုေဝးၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြေရႊ႕ဆိုင္း မႈေၾကာင့္ ပရာယုအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္ျဖစ္သလုိ အတိုက္အခံျဖဴထုိင္း ပါတီ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဖြန္သပ္သက္ကန္ဂ်ာနာ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒသစ္ သက္ေရာက္ မည့္ ေန႔ကို ေနာက္ထပ္ ရက္ ၉၀ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပိုမိုခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ပရာယုသည္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကို ေရႊ႕ဆုိင္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္။

စစ္တပ္ကေထာက္ခံထားသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္သူတစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ခြင့္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ ပရာယုသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဆက္လက္ကုိင္စဲြထားဖြယ္ရွိေနသည္။

ယင္လပ္ရွင္နာဝတ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအား လမ္းမေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ပရာယု ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply