ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္သာ အကာအကြယ္ေပးနိုင္မည္

0
154

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း AEC- 2025 တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္သာ အကာ အကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၈ရက္က ကုန္သည္ စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း AEC-2025 ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ ကေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံျခား စီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွအာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း AEC- 2025 တြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

“လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကို အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ ကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလုပ္ေပးေနတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ မလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ စုပံုေနေအာင္နဲ႔ ကိုယ့္လူေတြထိခိုက္ေအာင္ ေစ်းႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ၿပီးတင္သြင္းတာမ်ိဳးေတြ လုပ္လို႔မရေအာင္ဆိုတာက ဥပေဒနဲ႔ပဲ ျပဌာန္းၿပီး လုပ္ေပးသြားရမွာပါ။”ဟု ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းထုုတ္လုပ္သူမ်ားကို ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေပး၍ရႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြျပဌာန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒ၊ နည္းပညာႏွင့္အသိဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ဟူ၍ ဥပေဒ ၃ရပ္ကို ျပန္လည္ေရးဆဲြကာ မၾကာမီ ျပဌာန္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကား ညွိႏႈိင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္မွာ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ကုန္သြယ္မႈက႑ရွိ တင္သြင္းျခင္း၊တင္ပို႔ျခင္း၊ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ျခင္း စသည့္က႑မ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္ နိုင္ငံအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိထားမွသာ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေ၀ေ၀ၿဖိဳး

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း AEC- 2025 တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္သာ အကာ အကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၈ရက္က ကုန္သည္ စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း AEC-2025 ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ ကေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံျခား စီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွအာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း AEC- 2025 တြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

“လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကို အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ ကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလုပ္ေပးေနတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ မလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ စုပံုေနေအာင္နဲ႔ ကိုယ့္လူေတြထိခိုက္ေအာင္ ေစ်းႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ၿပီးတင္သြင္းတာမ်ိဳးေတြ လုပ္လို႔မရေအာင္ဆိုတာက ဥပေဒနဲ႔ပဲ ျပဌာန္းၿပီး လုပ္ေပးသြားရမွာပါ။”ဟု ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းထုုတ္လုပ္သူမ်ားကို ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေပး၍ရႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြျပဌာန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒ၊ နည္းပညာႏွင့္အသိဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ဟူ၍ ဥပေဒ ၃ရပ္ကို ျပန္လည္ေရးဆဲြကာ မၾကာမီ ျပဌာန္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကား ညွိႏႈိင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္မွာ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ကုန္သြယ္မႈက႑ရွိ တင္သြင္းျခင္း၊တင္ပို႔ျခင္း၊ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ျခင္း စသည့္က႑မ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္ နိုင္ငံအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိထားမွသာ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေ၀ေ၀ၿဖိဳး

Leave a Reply