၂၁ ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ေမလဆန္းပိုင္းတြင္သာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္

0
168

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊၂၀၁၈

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံအား ဧၿပီလကုန္ ေမလဆန္းပိုင္း၌သာ က်င္းပျပဳလုပ္ ႏိုင္ေေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္းမႈန္းဆာေခါင္က ေျပာသည္။

“ ဒီေန႔အစည္းအေ၀းမွာ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္္တာကေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီလကုန္ ေမလဆန္းပိုင္းမွာ က်င္းပ ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့့ပါတယ္။ဒါေပမယ္​့ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ​ေဆြးေႏြးခဲ့ေတာ့ အားလံုးအဆင္ေျပသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္းမႈန္းဆာေခါင္က ေျပာသည္။

အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC)ရံုးတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲံသည့္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒မွ သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ေထာမြန္မွ
လည္း
“ပင္လံုညီလာခံဆိုၿပီးေတာ့(NCA) ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္မွာဆိုေတာ့ သိပ့္မေလာဖို႔လည္းအေရးႀကီးပါတယ္။အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေရးကိုႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ တစ္​ဖက္က အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၈)ဖြဲ႔ ရွိၿပီး ယခုအခါ အဖြဲ႔၀င္သစ္အေနျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္သစ္အစည္းအရံုးတို႔လည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊၂၀၁၈

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံအား ဧၿပီလကုန္ ေမလဆန္းပိုင္း၌သာ က်င္းပျပဳလုပ္ ႏိုင္ေေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္းမႈန္းဆာေခါင္က ေျပာသည္။

“ ဒီေန႔အစည္းအေ၀းမွာ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္္တာကေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီလကုန္ ေမလဆန္းပိုင္းမွာ က်င္းပ ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့့ပါတယ္။ဒါေပမယ္​့ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ​ေဆြးေႏြးခဲ့ေတာ့ အားလံုးအဆင္ေျပသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္းမႈန္းဆာေခါင္က ေျပာသည္။

အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC)ရံုးတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲံသည့္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒မွ သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ေထာမြန္မွ
လည္း
“ပင္လံုညီလာခံဆိုၿပီးေတာ့(NCA) ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္မွာဆိုေတာ့ သိပ့္မေလာဖို႔လည္းအေရးႀကီးပါတယ္။အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေရးကိုႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ တစ္​ဖက္က အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၈)ဖြဲ႔ ရွိၿပီး ယခုအခါ အဖြဲ႔၀င္သစ္အေနျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္သစ္အစည္းအရံုးတို႔လည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply