အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာႏိုဘယ္ဆုအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရ

0
196

ေအာ္စလို မတ္ ၁

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိဘယ္ ဆုအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေၾကာင္း အသိေပးမႈတစ္ခုကုိ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေနာ္ေဝႏိုဘယ္အင္စတီက်ဳက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈသည္ မွားယြင္း မႈျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္ဟု ႏိုဘယ္အင္စတီက်ဳ၏ဒါ႐ိုက္တာ အိုလက္ဗ္ယုိရွတက္ဒ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ မွားယြင္း တင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏွစ္တိုင္းအတြက္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာႏိုဘယ္ဆုအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစိုးရ၊ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡတခ်ိဳ႕တု႔ိျဖစ္သည္။ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔တင္သြင္းသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရ သူမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္မွာ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထရမ့္အမည္မွာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူမ်ာတးြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေအာ္စလိုရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနအင္စတီက်ဳ( ပီရီယုိ) က ေဖေဖာ္ဝါရီ အေစာပိုုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္သည္ အင္အားသံုးၿပီး ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးယူမည္ဆိုသည့္ အယူအဆေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆို္င္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရရွိသင့္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သားတစ္ဦးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ပရီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုအတြက္ တရားဝင္ မွန္ကန္ ေသာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ ၃၂၉ ခုကုိ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဘယ္အင္စတီက်ဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ကို ေရြးခ်ယ္သည့္ ႏိုဘယ္ဆုေကာ္မတီဝင္ ငါးဦးသည္လည္း ၎တို႔ တင္သြင္းလိုသည့္ အမည္မ်ားကုိ တင္သြင္းခြင့္ရွိေနသည္။

ပရီယုိ၏ဆန္ခါတင္စာရင္းတြင္ ကြန္ဂိုႏုိင္ငံသားခဲြစိတ္ဆရာဝန္ ဒဲနစ္မူကြီဂဲႏွင့္ ယာဇီဒီလူမ်ိဳးမ်ားအေရးလႈပ္ရွားသူ နာဒီယာမူရတ္တုိ႔ ထိပ္ဆံုးကပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေဟာင္ေကာင္၌ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးလာေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဖဲြ႕သည္လည္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံထားရသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္၏အမည္ကုိ ေအာက္တိုဘာအေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ေအာ္စလို မတ္ ၁

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိဘယ္ ဆုအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေၾကာင္း အသိေပးမႈတစ္ခုကုိ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေနာ္ေဝႏိုဘယ္အင္စတီက်ဳက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈသည္ မွားယြင္း မႈျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္ဟု ႏိုဘယ္အင္စတီက်ဳ၏ဒါ႐ိုက္တာ အိုလက္ဗ္ယုိရွတက္ဒ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ မွားယြင္း တင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏွစ္တိုင္းအတြက္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာႏိုဘယ္ဆုအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစိုးရ၊ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡတခ်ိဳ႕တု႔ိျဖစ္သည္။ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔တင္သြင္းသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရ သူမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္မွာ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထရမ့္အမည္မွာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူမ်ာတးြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေအာ္စလိုရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနအင္စတီက်ဳ( ပီရီယုိ) က ေဖေဖာ္ဝါရီ အေစာပိုုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္သည္ အင္အားသံုးၿပီး ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးယူမည္ဆိုသည့္ အယူအဆေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆို္င္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရရွိသင့္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သားတစ္ဦးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ပရီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုအတြက္ တရားဝင္ မွန္ကန္ ေသာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ ၃၂၉ ခုကုိ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဘယ္အင္စတီက်ဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ကို ေရြးခ်ယ္သည့္ ႏိုဘယ္ဆုေကာ္မတီဝင္ ငါးဦးသည္လည္း ၎တို႔ တင္သြင္းလိုသည့္ အမည္မ်ားကုိ တင္သြင္းခြင့္ရွိေနသည္။

ပရီယုိ၏ဆန္ခါတင္စာရင္းတြင္ ကြန္ဂိုႏုိင္ငံသားခဲြစိတ္ဆရာဝန္ ဒဲနစ္မူကြီဂဲႏွင့္ ယာဇီဒီလူမ်ိဳးမ်ားအေရးလႈပ္ရွားသူ နာဒီယာမူရတ္တုိ႔ ထိပ္ဆံုးကပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေဟာင္ေကာင္၌ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးလာေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဖဲြ႕သည္လည္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံထားရသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္၏အမည္ကုိ ေအာက္တိုဘာအေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply