တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားတြင္ မဟာသူၾကြယ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ပါဝင္

0
157

ေပက်င္း မတ္ ၂

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အလြန္အမင္းခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူ ၁၅၀ ေက်ာ္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ ၆၅၀ ဘီလီယံအထိရွိေနေၾကာင္း မတ္ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈ တစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လာမည့္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ မဟာျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးသို႔ အင္တာနက္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအထိ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕သည္ ထိပ္ပိုင္းအႀကံေပးအဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံညီလာခံ( စီပီပီစီစီ) တြင္ ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕သည္လည္း အမ်ိဳသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္စ္ (အင္န္ပီစီ)ကို တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အင္န္ပီစီအစည္းအေဝးတြင္ သမၼတ သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းမည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ခ်က္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ပါက သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ဒုတိယငါးႏွစ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိ မည္ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးႏွစ္ခုကိုတက္ေရာက္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁၃၀ ဦးအနက္ ၁၅၃ ဦးသည္ မဟာသူၾကြယ္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ရွန္ဟိုင္းအေျခစိုက္ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝသူ ဟူရန္၏အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ မဟာသူၾကြယ္ ၂၀၉ ဦးအထိရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ မဟာသူၾကြယ္ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း ၎တို႔၏စုစုေပါင္းအသားတင္ၾကြယ္ဝမႈသည္ ေဒၚလာ ၆၅၀ ဘီလီယံရွိေနသည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းအသားတင္ၾကြယ္ဝမႈသည္ ေဒၚလာ ၅၀၇ ဘီလီယံရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟူရန္၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစာရင္းတြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျဖင့္ တြက္လွ်င္ ဘီလ်ံနာဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ သူ ၁၀၂ ဦးပါဝင္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဦးေရနွင့္ တူညီေနသည္။ အင္န္ပီစီကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ကုမၸဏီႀကီး တန္းဆန္႔၏ အႀကီးအကဲ ပိုနီမာႏွင့္ ေရွာင္မီစမတ္ဖုန္းကုမၸဏီအႀကီးအကဲ ေလခၽြန္ႏွင့္ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဂီလီ၏အႀကီးအကဲ လီ႐ွဴဖူတုိ႔ပါဝင္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ေပက်င္း မတ္ ၂

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အလြန္အမင္းခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူ ၁၅၀ ေက်ာ္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ ၆၅၀ ဘီလီယံအထိရွိေနေၾကာင္း မတ္ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈ တစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လာမည့္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ မဟာျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးသို႔ အင္တာနက္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအထိ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕သည္ ထိပ္ပိုင္းအႀကံေပးအဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံညီလာခံ( စီပီပီစီစီ) တြင္ ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕သည္လည္း အမ်ိဳသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္စ္ (အင္န္ပီစီ)ကို တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အင္န္ပီစီအစည္းအေဝးတြင္ သမၼတ သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းမည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ခ်က္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ပါက သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ဒုတိယငါးႏွစ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိ မည္ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးႏွစ္ခုကိုတက္ေရာက္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁၃၀ ဦးအနက္ ၁၅၃ ဦးသည္ မဟာသူၾကြယ္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ရွန္ဟိုင္းအေျခစိုက္ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝသူ ဟူရန္၏အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ မဟာသူၾကြယ္ ၂၀၉ ဦးအထိရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ မဟာသူၾကြယ္ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း ၎တို႔၏စုစုေပါင္းအသားတင္ၾကြယ္ဝမႈသည္ ေဒၚလာ ၆၅၀ ဘီလီယံရွိေနသည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းအသားတင္ၾကြယ္ဝမႈသည္ ေဒၚလာ ၅၀၇ ဘီလီယံရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟူရန္၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစာရင္းတြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျဖင့္ တြက္လွ်င္ ဘီလ်ံနာဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ သူ ၁၀၂ ဦးပါဝင္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဦးေရနွင့္ တူညီေနသည္။ အင္န္ပီစီကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ကုမၸဏီႀကီး တန္းဆန္႔၏ အႀကီးအကဲ ပိုနီမာႏွင့္ ေရွာင္မီစမတ္ဖုန္းကုမၸဏီအႀကီးအကဲ ေလခၽြန္ႏွင့္ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဂီလီ၏အႀကီးအကဲ လီ႐ွဴဖူတုိ႔ပါဝင္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply