၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃သိန္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့၊ ႏွစ္ ၇၀အတြင္း အျမင့္ဆံုး တင္ပို႔မႈဟု သမၼတ ဆို

0
145

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၇ – ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃သိန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း၇၀အတြင္း အျမင့္ဆံုး တင္ပို႔မႈျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဆိုပါသဝဏ္လႊာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုသည္သာမက ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃သန္းအထိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း စံခ်ိန္သစ္တစ္ရပ္ တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု သမၼတက ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ တာဝန္႐ွိဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအားလံုးကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္ဟု သမၼတမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔လူဦးေရမွာ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေနၿပီး ၂၀၅၀တြင္ သန္းေပါင္း ၉၀၀၀အထိ ႐ွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္လာမည့္ စားနပ္ရိကၡာကို ပိုမိုတိုးတက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ႐ွိရံုသာမက ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ အ႐ွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္အားေပးေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

MM

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၇ – ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃သိန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း၇၀အတြင္း အျမင့္ဆံုး တင္ပို႔မႈျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဆိုပါသဝဏ္လႊာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုသည္သာမက ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃သန္းအထိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း စံခ်ိန္သစ္တစ္ရပ္ တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု သမၼတက ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ တာဝန္႐ွိဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအားလံုးကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္ဟု သမၼတမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔လူဦးေရမွာ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေနၿပီး ၂၀၅၀တြင္ သန္းေပါင္း ၉၀၀၀အထိ ႐ွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္လာမည့္ စားနပ္ရိကၡာကို ပိုမိုတိုးတက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ႐ွိရံုသာမက ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ အ႐ွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္အားေပးေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

MM

Leave a Reply