ကမာၻ႔ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မဟာမုနိ ဘုရားႀကီးမွ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားနွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ပညာေပးမႈ ျပဳလုပ္

0
151

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃၊ ၂၀၁၈

မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမာၻ႔ေတာရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိဘုရားႀကီးမွ ဆိုင္ခန္း ရွင္မ်ား နွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကျဖစ္သည့္ တရုတ္ နိုင္ငံသြားရာလမ္းတြင္ရွိေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ စားေသာက္ျခင္း နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြမရွိေစဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သားငွက္ထိန္းသိမ္း ေရး အဖြဲ႔ကေန သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္း အသိပညာေပးျခင္းေတြ လုပ္တယ္။ ဒီေန႔မွာလည္း ဘုရားေဆာင္းတန္းေတြမွာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေအာင္ အသိပညာေပးတာျဖစ္ပါ တယ္´´ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS) မွ ညိွနိွဳင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ၌ ေၾကာင္းမ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ က်ား၊ ေတာေၾကာင္မ်ား၊ ဆင္၊ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား၊ ေႁမြမ်ားကို တရုတ္နိုင္သို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃၊ ၂၀၁၈

မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမာၻ႔ေတာရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိဘုရားႀကီးမွ ဆိုင္ခန္း ရွင္မ်ား နွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကျဖစ္သည့္ တရုတ္ နိုင္ငံသြားရာလမ္းတြင္ရွိေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ စားေသာက္ျခင္း နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြမရွိေစဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သားငွက္ထိန္းသိမ္း ေရး အဖြဲ႔ကေန သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္း အသိပညာေပးျခင္းေတြ လုပ္တယ္။ ဒီေန႔မွာလည္း ဘုရားေဆာင္းတန္းေတြမွာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေအာင္ အသိပညာေပးတာျဖစ္ပါ တယ္´´ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS) မွ ညိွနိွဳင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ၌ ေၾကာင္းမ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ က်ား၊ ေတာေၾကာင္မ်ား၊ ဆင္၊ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား၊ ေႁမြမ်ားကို တရုတ္နိုင္သို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply