၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္သံုးစဲြမည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရဆို

0
167

ေပက်င္း မတ္ ၅

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ၈ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက မတ္ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္အတြက္ ယြမ္ ၁ ဒသမ ၁၁ ထရီလီယံ( ေဒၚလာ ၁၇၅ ဘီလီယံ) ကိုသံုးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္စ္သို႔တင္သြင္းသည့္အသံုးစရိတ္စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္သံုးစဲြခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္သံုးစဲြခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္( ပီအယ္လ္ေအ) အတြက္ ေဒၚလာ ၁၅၁ ဘီလီယံသံုးစဲြခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ အမ်ားဆံုးသံုးစဲြျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သည္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ေဒၚလာ ၆၀၃ ဘီလီယံသံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း လန္ဒန္အေျခစိုက္ပညာရွင္အဖဲြ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ၏ စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မၾကားေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္၏စီးပြားေရးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္တုိးျမႇင့္ျခင္းတို႔ ခ်ိန္သားကိုက္လာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြာေးရးတုိးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိလာမည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၾကည္းတပ္သားဦးေရကုိ ႏွစ္သန္းခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားရွိၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ အျခားလူမ်ိဳး၊ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔က တ႐ုတ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာပါက တန္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က ပီအယ္လ္ေအတည္ေထာင္မႈႏွစ္ ၉၀ ျပည့္အခမ္းအနား တြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္၌ ကမာၻ႕အဆင့္မီ တုိက္ခိုက္ေရး အတြက္အသင့္ရွိေနေသာ စစ္တပ္ရွိေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ေအာက္တိုဘာတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ေပက်င္း မတ္ ၅

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ၈ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက မတ္ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္အတြက္ ယြမ္ ၁ ဒသမ ၁၁ ထရီလီယံ( ေဒၚလာ ၁၇၅ ဘီလီယံ) ကိုသံုးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္စ္သို႔တင္သြင္းသည့္အသံုးစရိတ္စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္သံုးစဲြခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္သံုးစဲြခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္( ပီအယ္လ္ေအ) အတြက္ ေဒၚလာ ၁၅၁ ဘီလီယံသံုးစဲြခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ အမ်ားဆံုးသံုးစဲြျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သည္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ေဒၚလာ ၆၀၃ ဘီလီယံသံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း လန္ဒန္အေျခစိုက္ပညာရွင္အဖဲြ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ၏ စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မၾကားေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္၏စီးပြားေရးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္တုိးျမႇင့္ျခင္းတို႔ ခ်ိန္သားကိုက္လာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြာေးရးတုိးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိလာမည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၾကည္းတပ္သားဦးေရကုိ ႏွစ္သန္းခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားရွိၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ အျခားလူမ်ိဳး၊ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔က တ႐ုတ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာပါက တန္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က ပီအယ္လ္ေအတည္ေထာင္မႈႏွစ္ ၉၀ ျပည့္အခမ္းအနား တြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္၌ ကမာၻ႕အဆင့္မီ တုိက္ခိုက္ေရး အတြက္အသင့္ရွိေနေသာ စစ္တပ္ရွိေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ေအာက္တိုဘာတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply