ဟုိလီသႀကၤန္ပဲြေတာ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ပိုင္းေႏွာင့္ယွက္ ခံခဲ့ရဟုဆို

0
199

ေဒလီ မတ္ ၅

အိႏိၵယ၌ ဟိႏၵဴ႐ိုးရာ ဟိုလီသႀကၤန္ပဲြေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းထိကပါးရိကပါးလုပ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဒလီရွိ ေက်ာင္းသူမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ဟုိလီသႀကၤန္ပဲြေတာ္ကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း စည္ကားစြာက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းပဲြေတာ္သည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ ရမည့္အစား ဝမ္းနည္းစိတ္ပ်က္စရာသာေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် ဟိုလီပဲြေတာ္ဆိုတာ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကို အျခားအမ်ိဳးသားေတြက ေစာ္ကားတဲ့ေနရာျဖစ္လာပါတယ္” ဟု ေဒလီတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူ ဂူမဟာကာအူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဟိုလီပဲြေတာ္အတြင္း ေရပူေဖာင္းမ်ား၊ ရြံ႕မ်ား၊ ၾကက္ဥမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားရန္ပင္ စိုးရိမ္ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အျခားေက်ာင္းသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ပူေဖာင္းတခ်ိဳ႕ထဲတြင္ထည့္ထားသည့္အရာမ်ားမွာ အမ်ဳိးသား သုက္ရည္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေက်ာင္းသူတခ်ိဳ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ေဒလီတြင္သာ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းမဟုတ္ေခ်။ အိႏိၵယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ဟိုလီပဲြေတာ္ကာလအတြင္း အျပင္ထြက္ရန္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ဟိုလီပဲြေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အရက္ေသစာေသာက္စားကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ေႏွာင့္ယွက္တတ္ၾကသည္။

ဟိုလီပဲြေတာ္ကာလအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ဆက္လက္ ေနထုိင္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ၆၀ ဒသမ ၅ ရာခိုိင္ႏႈန္းသည္ အႏုိင္က်င့္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေဒလီတကၠသုိလ္ က်ားမလိင္ေလ့လာေရး အဖဲြ႕၏ေလ့လာမႈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာလိပ္ဝင္းမ်ားအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမခံရေသာ္လည္း ေကာလိပ္ဝင္း အျပင္သို႔ထြက္လို္က္သည္ႏွင့္ ဟိုလီပဲြေတာ္ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားက ေႏွာင့္ယွက္ေလ့ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ေဒလီ မတ္ ၅

အိႏိၵယ၌ ဟိႏၵဴ႐ိုးရာ ဟိုလီသႀကၤန္ပဲြေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းထိကပါးရိကပါးလုပ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဒလီရွိ ေက်ာင္းသူမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ဟုိလီသႀကၤန္ပဲြေတာ္ကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း စည္ကားစြာက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းပဲြေတာ္သည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ ရမည့္အစား ဝမ္းနည္းစိတ္ပ်က္စရာသာေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် ဟိုလီပဲြေတာ္ဆိုတာ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကို အျခားအမ်ိဳးသားေတြက ေစာ္ကားတဲ့ေနရာျဖစ္လာပါတယ္” ဟု ေဒလီတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူ ဂူမဟာကာအူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဟိုလီပဲြေတာ္အတြင္း ေရပူေဖာင္းမ်ား၊ ရြံ႕မ်ား၊ ၾကက္ဥမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားရန္ပင္ စိုးရိမ္ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အျခားေက်ာင္းသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ပူေဖာင္းတခ်ိဳ႕ထဲတြင္ထည့္ထားသည့္အရာမ်ားမွာ အမ်ဳိးသား သုက္ရည္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေက်ာင္းသူတခ်ိဳ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ေဒလီတြင္သာ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းမဟုတ္ေခ်။ အိႏိၵယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ဟိုလီပဲြေတာ္ကာလအတြင္း အျပင္ထြက္ရန္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ဟိုလီပဲြေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အရက္ေသစာေသာက္စားကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ေႏွာင့္ယွက္တတ္ၾကသည္။

ဟိုလီပဲြေတာ္ကာလအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ဆက္လက္ ေနထုိင္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ၆၀ ဒသမ ၅ ရာခိုိင္ႏႈန္းသည္ အႏုိင္က်င့္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေဒလီတကၠသုိလ္ က်ားမလိင္ေလ့လာေရး အဖဲြ႕၏ေလ့လာမႈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာလိပ္ဝင္းမ်ားအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမခံရေသာ္လည္း ေကာလိပ္ဝင္း အျပင္သို႔ထြက္လို္က္သည္ႏွင့္ ဟိုလီပဲြေတာ္ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားက ေႏွာင့္ယွက္ေလ့ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply