ေတာင္ကုိရီးယားအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ သြားမည္

0
152

ဆိုးလ္ မတ္ ၅

ေတာင္ကိုရီးယားအဆင့္ျမင့္လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔သည္ မတ္ ၅ ရက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ုံးက မတ္ ၅ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဌာနအႀကီးအကဲ ခၽြန္အူယြန္ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၀ ဦးပါဝင္သည့္ အဖဲြ႕သည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕နား ဆြန္နမ္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိုးလ္ တပ္စခန္းမွ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။

ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ
ၾကား ဆက္ဆံေရးအျပန္အလွန္ေကာင္းမြန္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္လိုသည့္ သမၼတမြန္းေဂ်အင္၏ဆႏၵျပည့္ဝေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခၽြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ၾကား ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္လည္းေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ႀကိဳးပမ္းဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ မတ္ ၅ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ညစာစားမည္ျဖစ္သည္။ မတ္ ၆ ရက္တြင္လည္း ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုခရီးစဥ္ေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဝန္းက်င္ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းေတာင္ကိုရီးယားရွိကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဘိုက္ေတဟြန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

ဆိုးလ္ မတ္ ၅

ေတာင္ကိုရီးယားအဆင့္ျမင့္လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔သည္ မတ္ ၅ ရက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ုံးက မတ္ ၅ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဌာနအႀကီးအကဲ ခၽြန္အူယြန္ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၀ ဦးပါဝင္သည့္ အဖဲြ႕သည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕နား ဆြန္နမ္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိုးလ္ တပ္စခန္းမွ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။

ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ
ၾကား ဆက္ဆံေရးအျပန္အလွန္ေကာင္းမြန္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္လိုသည့္ သမၼတမြန္းေဂ်အင္၏ဆႏၵျပည့္ဝေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခၽြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ၾကား ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္လည္းေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ႀကိဳးပမ္းဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ မတ္ ၅ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ညစာစားမည္ျဖစ္သည္။ မတ္ ၆ ရက္တြင္လည္း ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုခရီးစဥ္ေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဝန္းက်င္ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းေတာင္ကိုရီးယားရွိကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဘိုက္ေတဟြန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

Leave a Reply