ေတာင္အာဖရိက၌ အသားမ်ားတြင္ အစာအဆိပ္သင့္ေစသည့္ ပိုးပါဝင္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၈၀ ခန္႔ေသဆံုး

0
172

ပရီတိုးရီးယား မတ္ ၆

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၌ ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ ဝက္အူေခ်ာင္းမ်ားထဲတြင္ အစာအဆိပ္သင့္ေစသည့္ လစ္တဲရီးယား ဘက္တီးရီးယားပိုး ပါဝင္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၈၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ေတာင္အာဖရိကမွ တင္ပို႔ေသာ အသားမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းအာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားက ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အေအးခံၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထားသည့္ အသားမ်ားကုိ မစားရန္ ေတာင္အာဖရိကအစိုးရက သတိေပးထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရသည္ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေန သည့္ အသားမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။ နမီးဘီးယား၊ မိုဇမ္ဘစ္၊ မာလာဝီ၊ ေဘာ့စ္ဝါနာႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔ကလည္း ေစ်းကြက္ရွိ အသားမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး အသားတင္သြင္းမႈကုိ ပိတ္ပင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ အသားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် သူမ်ား အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္းရွိ အသားမ်ားကုိ ျပန္လည္ သိမ္းယူ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဇမ္ဘစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အစားအစာ သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားထားသည္။

အစာအဆိပ္သင့္ေနသည့္ ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီးမွသာ ေတာင္အာဖရိကအစိုးရသိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွစၿပီး လစ္တဲရီးယားပိုးကူးစက္ခံရသူ ၉၄၈ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာစ္ သတင္း ဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လစ္တဲရီးယားပိုးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ားအနက္ ဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ပိုလိုခြာနဲၿမိဳ႕ရွိ အင္တာပ႐ိုက္စ္ အစားအစာ အမည္ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေနသည့္ စက္႐ံုတစ္႐ုံမွ စတင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လူ ၁၈၀ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ၎တို႔ စက္႐ုံထုတ္ အသားမ်ားၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း အင္တာပ႐ိုက္စ္ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ကုိပိုင္ဆိုင္သည့္ က်ားတံဆိပ္ ကုမၸဏီ၏အမႈေဆာင္အရာရွိ ေလာရင့္စ္မက္ဒုိဂယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကုမၸဏီသည္ အလြန္အမင္းသတိထား လုပ္ေဆာင္ ေနကာ အစိုးရ၏ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လိုက္နာ လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဒြန္ဂယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ထားေသာ အသားမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ အစိုးရက ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အသားဝယ္ယူထားသူမ်ာသည္ ေစ်းဝယ္ စင္တာမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ဝယ္ယူထားသည့္ အသားမ်ားကုိ ျပန္အပ္ကာ က်သင့္ေငြကုိ ျပန္ေတာင္းခဲ့သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ထားသည့္ အသားမ်ားကုိ လံုးဝေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး အာရြန္မိုဆိုလဲဒီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လစ္တဲရီးဘက္တီးရီးယားပိုးရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ နည္းပညာ မရွိေသာ
ေၾကာင့္ ပိုလိုခြာနဲစက္႐ုံရွိ အသားမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ ရက္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ လစ္တဲရီးယားဘက္တီးရီးယားရွိမရွိကုိ အလြယ္တကူစစ္ေဆးရန္မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ အသားမ်ားတြင္သာမက စက္႐ုံမ်ားရွိ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားတြင္လည္း ပုန္းခုိေနႏုိင္စြမ္းရွိေနသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပရီတိုးရီးယား မတ္ ၆

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၌ ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ ဝက္အူေခ်ာင္းမ်ားထဲတြင္ အစာအဆိပ္သင့္ေစသည့္ လစ္တဲရီးယား ဘက္တီးရီးယားပိုး ပါဝင္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၈၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ေတာင္အာဖရိကမွ တင္ပို႔ေသာ အသားမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းအာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားက ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အေအးခံၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထားသည့္ အသားမ်ားကုိ မစားရန္ ေတာင္အာဖရိကအစိုးရက သတိေပးထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရသည္ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေန သည့္ အသားမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။ နမီးဘီးယား၊ မိုဇမ္ဘစ္၊ မာလာဝီ၊ ေဘာ့စ္ဝါနာႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔ကလည္း ေစ်းကြက္ရွိ အသားမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး အသားတင္သြင္းမႈကုိ ပိတ္ပင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ အသားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် သူမ်ား အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္းရွိ အသားမ်ားကုိ ျပန္လည္ သိမ္းယူ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဇမ္ဘစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အစားအစာ သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားထားသည္။

အစာအဆိပ္သင့္ေနသည့္ ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီးမွသာ ေတာင္အာဖရိကအစိုးရသိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွစၿပီး လစ္တဲရီးယားပိုးကူးစက္ခံရသူ ၉၄၈ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာစ္ သတင္း ဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လစ္တဲရီးယားပိုးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ားအနက္ ဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ပိုလိုခြာနဲၿမိဳ႕ရွိ အင္တာပ႐ိုက္စ္ အစားအစာ အမည္ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေနသည့္ စက္႐ံုတစ္႐ုံမွ စတင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လူ ၁၈၀ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ၎တို႔ စက္႐ုံထုတ္ အသားမ်ားၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း အင္တာပ႐ိုက္စ္ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ကုိပိုင္ဆိုင္သည့္ က်ားတံဆိပ္ ကုမၸဏီ၏အမႈေဆာင္အရာရွိ ေလာရင့္စ္မက္ဒုိဂယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကုမၸဏီသည္ အလြန္အမင္းသတိထား လုပ္ေဆာင္ ေနကာ အစိုးရ၏ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လိုက္နာ လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဒြန္ဂယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ထားေသာ အသားမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ အစိုးရက ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အသားဝယ္ယူထားသူမ်ာသည္ ေစ်းဝယ္ စင္တာမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ဝယ္ယူထားသည့္ အသားမ်ားကုိ ျပန္အပ္ကာ က်သင့္ေငြကုိ ျပန္ေတာင္းခဲ့သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ထားသည့္ အသားမ်ားကုိ လံုးဝေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး အာရြန္မိုဆိုလဲဒီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လစ္တဲရီးဘက္တီးရီးယားပိုးရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ နည္းပညာ မရွိေသာ
ေၾကာင့္ ပိုလိုခြာနဲစက္႐ုံရွိ အသားမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ ရက္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ လစ္တဲရီးယားဘက္တီးရီးယားရွိမရွိကုိ အလြယ္တကူစစ္ေဆးရန္မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ အသားမ်ားတြင္သာမက စက္႐ုံမ်ားရွိ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားတြင္လည္း ပုန္းခုိေနႏုိင္စြမ္းရွိေနသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply