အိႏိၵယရွိ မသန္စြမ္းအေရးလႈပ္ရွားသူ ဂ်ာဗတ္အာဘီဒီ ကြယ္လြန္

0
203

ေဒလီ မတ္ ၆

အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ မသန္စြမ္းအေရးလႈပ္ရွားသူ ဂ်ာဗတ္အာဘီဒီသည္ အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အဘာဒီသည္ ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ေက်ာ႐ိုးမႀကီးပံုမမွန္မႈရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုသမႈခံယူခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အဘာဒီက အႀကီးအက်ယ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ယင္းႏွစ္မွာပင္ မသန္စြမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳခဲ့ရသည္။

အာဘီဒီသည္ ရက္အနည္းငယ္ရင္ဘတ္ေအာင့္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၄ ရက္ မြန္းလဲြခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဘီဒီသည္ မသန္စြမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ မဲေပးခြင့္မ်ား ရရွိေရးတို႔အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အာဘီဒီ၏ လႈပ္ရွား မႈေၾကာင့္ အိႏိၵယရွိ အဓိကၿမိဳ႕မ်ားရွိ အေဆာက္အအံုတခ်ိဳ႕တြင္ မသန္စြမ္းမ်ား အဆင္ေျပစြာသြားလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မသန္စြမ္းဥပေဒအရ အစိုးရဝန္ထမ္းရာထူးေနရာမ်ားအနက္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ခ်န္ထားေပးရန္ အခ်က္ပါရွိ သည္။ အာဘီဒီသည္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး အမ်ိဳးသားဗဟိုဌာန၏အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ မသန္စြမ္းမ်ား အဖဲြ႕၏ကမာၻလံုးဆုိင္ရာဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။

အာဘီဒီသည္ မသန္စြမ္းမ်ား အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ မသန္စြမ္းသည့္ အေျခအေနျဖင့္ ေနထိုင္ရသူ ၂၆ သန္းရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ သိရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ေဒလီ မတ္ ၆

အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ မသန္စြမ္းအေရးလႈပ္ရွားသူ ဂ်ာဗတ္အာဘီဒီသည္ အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အဘာဒီသည္ ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ေက်ာ႐ိုးမႀကီးပံုမမွန္မႈရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုသမႈခံယူခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အဘာဒီက အႀကီးအက်ယ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ယင္းႏွစ္မွာပင္ မသန္စြမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳခဲ့ရသည္။

အာဘီဒီသည္ ရက္အနည္းငယ္ရင္ဘတ္ေအာင့္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၄ ရက္ မြန္းလဲြခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဘီဒီသည္ မသန္စြမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ မဲေပးခြင့္မ်ား ရရွိေရးတို႔အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အာဘီဒီ၏ လႈပ္ရွား မႈေၾကာင့္ အိႏိၵယရွိ အဓိကၿမိဳ႕မ်ားရွိ အေဆာက္အအံုတခ်ိဳ႕တြင္ မသန္စြမ္းမ်ား အဆင္ေျပစြာသြားလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မသန္စြမ္းဥပေဒအရ အစိုးရဝန္ထမ္းရာထူးေနရာမ်ားအနက္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ခ်န္ထားေပးရန္ အခ်က္ပါရွိ သည္။ အာဘီဒီသည္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး အမ်ိဳးသားဗဟိုဌာန၏အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ မသန္စြမ္းမ်ား အဖဲြ႕၏ကမာၻလံုးဆုိင္ရာဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။

အာဘီဒီသည္ မသန္စြမ္းမ်ား အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ မသန္စြမ္းသည့္ အေျခအေနျဖင့္ ေနထိုင္ရသူ ၂၆ သန္းရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ သိရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply