အမ်ိဳးသားအားကစားၿပိဳင္ပဲြ႐ံု-၂ ကို ဘက္စံုသံုး အားကစား႐ံု အျဖစ္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳသြားမည္

0
144

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၆ ၊ ၂၀၁၈

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္တကၠသိုလ္၀င္း MICT Park အနီးတည္ရွိသည့္ တကၠသိုလ္အားကစား႐ံု(အမ်ိဳးသားအားကစားၿပိဳင္ပဲြ ႐ံု အမွတ္-၂) ကို အႀကိီးစားျပန္လည္မြန္းမံကာဘက္စံုသံုးအားကစား႐ံုအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ယေန႕က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အ စည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္သည္။

ယိုယြင္းပ်က္စီးလ်က္ရွိသည့္ လိႈ္င္တကၠသိုလ္အားကစား႐ံုအား ဘက္စံု ျပဳျပင္ မြမ္းမံရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ယခင္ အခ်ိန္အခါမ်ားကဲ့သို႕ အားကစားနည္းမ်ိဳးစံု က်င္းပႏိုင္ရန္ ဘက္စံုသံုး အားကစား႐ံု အျဖစ္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ေမးခြန္းကိုဦးႏိုင္ငံလင္းကျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယခင္အခ်ိန္အခါမ်ားကဲ့သို႕ အားကစားနည္းမ်ိဳးစံု က်င္းပႏုိင္ရန္ ဘက္စံုသံုး အားကစား႐ံုအျဖစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးႏိုင္ငံလင္းကေျပာသည္။

ယိုယြင္းပ်က္စီးလ်က္ရွိသည့္ လိႈ္င္တကၠသိုလ္အားကစား႐ံုအား ဘက္စံု ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ယခင္အခ်ိန္အ ခါမ်ားကဲ့သို႕ အားကစား နည္းမ်ိဳးစံုက်င္းပႏိုင္ရန္ဘက္စံုသံုးအားကစား႐ံုအျဖစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳ
ႏိုင္ရန္အတြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ေမးခြန္းကိုဦးႏိုင္ငံလင္းကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက အဆိုပါ အားကစား ႐ံုကိုအႀကီးစားျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္အတြက္ အဆိုျပဳရန္ပံုေငြ တင္ျပ
ေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၁၉၇၄ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ အားကစား႐ံုသည္အမိုးမ်ားေပါက္ၿပဲေနၿပီး မိုးေရ မ်ားယိုလ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးေခ်ာင္းမ်ားပ်က္စီးေနၿပီး ယခင္က တကၠသိုလ္အားကစား႐ံုသည္ ေဘာ္လီေဘာ ၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ ႏွင့္ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားက်င္းပခဲ့ ၿပီး ယခုအခါ ဖူဆယ္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြသာက်င္းပေနသျဖင့္ ယခုအဆိုကိုေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၆ ၊ ၂၀၁၈

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္တကၠသိုလ္၀င္း MICT Park အနီးတည္ရွိသည့္ တကၠသိုလ္အားကစား႐ံု(အမ်ိဳးသားအားကစားၿပိဳင္ပဲြ ႐ံု အမွတ္-၂) ကို အႀကိီးစားျပန္လည္မြန္းမံကာဘက္စံုသံုးအားကစား႐ံုအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ယေန႕က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အ စည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္သည္။

ယိုယြင္းပ်က္စီးလ်က္ရွိသည့္ လိႈ္င္တကၠသိုလ္အားကစား႐ံုအား ဘက္စံု ျပဳျပင္ မြမ္းမံရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ယခင္ အခ်ိန္အခါမ်ားကဲ့သို႕ အားကစားနည္းမ်ိဳးစံု က်င္းပႏိုင္ရန္ ဘက္စံုသံုး အားကစား႐ံု အျဖစ္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ေမးခြန္းကိုဦးႏိုင္ငံလင္းကျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယခင္အခ်ိန္အခါမ်ားကဲ့သို႕ အားကစားနည္းမ်ိဳးစံု က်င္းပႏုိင္ရန္ ဘက္စံုသံုး အားကစား႐ံုအျဖစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးႏိုင္ငံလင္းကေျပာသည္။

ယိုယြင္းပ်က္စီးလ်က္ရွိသည့္ လိႈ္င္တကၠသိုလ္အားကစား႐ံုအား ဘက္စံု ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ယခင္အခ်ိန္အ ခါမ်ားကဲ့သို႕ အားကစား နည္းမ်ိဳးစံုက်င္းပႏိုင္ရန္ဘက္စံုသံုးအားကစား႐ံုအျဖစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳ
ႏိုင္ရန္အတြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ေမးခြန္းကိုဦးႏိုင္ငံလင္းကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက အဆိုပါ အားကစား ႐ံုကိုအႀကီးစားျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္အတြက္ အဆိုျပဳရန္ပံုေငြ တင္ျပ 
ေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၁၉၇၄ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ အားကစား႐ံုသည္အမိုးမ်ားေပါက္ၿပဲေနၿပီး မိုးေရ မ်ားယိုလ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးေခ်ာင္းမ်ားပ်က္စီးေနၿပီး ယခင္က တကၠသိုလ္အားကစား႐ံုသည္ ေဘာ္လီေဘာ ၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ ႏွင့္ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားက်င္းပခဲ့ ၿပီး ယခုအခါ ဖူဆယ္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြသာက်င္းပေနသျဖင့္ ယခုအဆိုကိုေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply