ျပည္သူက ယုံၾကည္ကိုးစားထိုက္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေပၚလာေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

0
131

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၇၊၂၀၁၈

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုေဖာ္ေေဆာင္ရာတြင္ျပည္သူကယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေပၚေပါက္လာေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို ပိုမိုသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီး ျပည္သူက ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္တဲ့ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေပၚလာေရးဟာလည္း အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။အထက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီတင္ျပတိုင္တန္းအမ်ားစုဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ျပည္သူ အမ်ားစုက မႈခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အကူအညီေတာင္းခံတဲ့ ကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမွာကို စိုးရြံ႕ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ရဲနဲ႔ျပည္သူအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထိခိုက္ေစနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအက်ိဳးဆက္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ တံု႔ဆိုင္းသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္္ “ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ညႈိႏႈိင္းေရးညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အတြင္း လုပ္ငန္းေတြအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားနဲပါးေနမႈကို သတိျပဳမိေၾကာင္း၊ မႈခင္းမ်ားအား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ ၊စြပ္စြဲခံရသူအားစစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ၊ သက္ေသ အခ်က္ အလက္ေတြရယူမႈ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ဆိုက္ဘာမႈခင္းအစရွိသည့္ မႈခင္းပံုစံသစ္ေတြကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ရန္ သင္တန္းေတြလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပည္သူနွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ရန္ စြပ္စြဲခံရသူအား ဥပေဒနွင့္အညီမ််တစြာ ဆက္ဆံေပးရန္ သင္တန္း မ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းတြင္အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑ကပါ၀င္ေနသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ တရားရံုး၊ ဥပေဒရံုး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒနွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းစင္ျခင္း သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမဟုတ္ပဲ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္တိုးတက္မႈအား ခိုင္ျမဲေစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ တရားမွ်တမႈခိုင္မာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာအၾကံျပဳၾကရန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မွတဆင့္ ေရွ႕ဆက္မည့္ ဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာေစရန္ နွင့္ မိမိတို႕အေတြ႔အၾကံဳ ၊အေတြး အျမင္နွင့္ အယူအဆေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ မွ်ေ၀ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း လည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၇၊၂၀၁၈

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုေဖာ္ေေဆာင္ရာတြင္ျပည္သူကယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေပၚေပါက္လာေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို ပိုမိုသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီး ျပည္သူက ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္တဲ့ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေပၚလာေရးဟာလည္း အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။အထက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီတင္ျပတိုင္တန္းအမ်ားစုဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ျပည္သူ အမ်ားစုက မႈခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အကူအညီေတာင္းခံတဲ့ ကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမွာကို စိုးရြံ႕ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ရဲနဲ႔ျပည္သူအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထိခိုက္ေစနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအက်ိဳးဆက္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ တံု႔ဆိုင္းသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္္ “ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ညႈိႏႈိင္းေရးညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အတြင္း လုပ္ငန္းေတြအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားနဲပါးေနမႈကို သတိျပဳမိေၾကာင္း၊ မႈခင္းမ်ားအား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ ၊စြပ္စြဲခံရသူအားစစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ၊ သက္ေသ အခ်က္ အလက္ေတြရယူမႈ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ဆိုက္ဘာမႈခင္းအစရွိသည့္ မႈခင္းပံုစံသစ္ေတြကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ရန္ သင္တန္းေတြလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပည္သူနွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ရန္ စြပ္စြဲခံရသူအား ဥပေဒနွင့္အညီမ််တစြာ ဆက္ဆံေပးရန္ သင္တန္း မ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းတြင္အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑ကပါ၀င္ေနသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ တရားရံုး၊ ဥပေဒရံုး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒနွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းစင္ျခင္း သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမဟုတ္ပဲ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္တိုးတက္မႈအား ခိုင္ျမဲေစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ တရားမွ်တမႈခိုင္မာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာအၾကံျပဳၾကရန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မွတဆင့္ ေရွ႕ဆက္မည့္ ဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာေစရန္ နွင့္ မိမိတို႕အေတြ႔အၾကံဳ ၊အေတြး အျမင္နွင့္ အယူအဆေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ မွ်ေ၀ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း လည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply