မန္းအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ (၅၄၀၀) ေက်ာ္ရွိ

0
147

မႏၲေလး၊ မတ္ ၇၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ ဦးေရ (၅၄၂၂) ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဦးစီးဌာနက သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရမွာ (၁၁၆၈၁၉) ဦးရွိၿပီး လာေရာက္ေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရမွာ (၁၁၁၃၉၇) ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားသည္ နွစ္စဥ္ရွိၿပီး ပ်က္ကြက္သူအမ်ားစုမွာ ျပင္ေျဖေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ပညာေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆိုရန္ အတြက္ စာရင္းရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၁၀၅၀၀၈) ရွိၿပီး ပ်က္ကြက္သူ ဦးေရ (၅၁၈၁) ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၇၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ ဦးေရ (၅၄၂၂) ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဦးစီးဌာနက သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရမွာ (၁၁၆၈၁၉) ဦးရွိၿပီး လာေရာက္ေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရမွာ (၁၁၁၃၉၇) ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားသည္ နွစ္စဥ္ရွိၿပီး ပ်က္ကြက္သူအမ်ားစုမွာ ျပင္ေျဖေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ပညာေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆိုရန္ အတြက္ စာရင္းရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၁၀၅၀၀၈) ရွိၿပီး ပ်က္ကြက္သူ ဦးေရ (၅၁၈၁) ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

 

 

Leave a Reply