ၿငိမ္း/စု/စီ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္႔ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ

0
170

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း ႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒမွ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ပုဒ္မမ်ား အစားထုိးေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ မွ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၄ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည္႔လည္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္၊ ခန္႔မွန္း လူဦးေရ၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံမည့္ ပုဂၢဳိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း ရွိပါက ယင္းတုိ႔၏ အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည္႔လိပ္စာ အျပည့္အစုံအား ေဖာ္ျပေပးရန္ ပါရွိသည္။

ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄ ေျခဆင္းတြင္ ၿငိမ္းစု/စီးအတြက္ ႀကဳိတင္ အေၾကာင္း ၾကားျခင္းႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားထံ ၄၈ နာရီႀကဳိတင္အေၾကာင္းအသိေပးရန္သည္ မူလဥပေဒ နီးပါးအတုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပုဒ္မ ၁၈ တြင္ မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င္႔တရား တုိ႔ကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသို႔ ပ်က္ျပားတန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုကုိေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳ၍ သူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းစုစီ ျပဳေအာင္လႈ႔ံေဆာင္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္တြန္းျခင္းကုိျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ရခ်တ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏုိ္ငေ္ၾကာင္း ပါရွိသည္။

ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၀ ၌ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာသို႔ အသိေပးတင္ျပျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မရုိးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တမင္မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပ၍ ျဖစ္ေစ စုေ၀းျခင္း သို႔မဟုတ္ စီတန္းလွည္႔လည္ျခင္းျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ သုံးလထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးေသာင္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

ယင္းျပစ္မႈကုိ ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္ခံရလွ်င္ ထုိသူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ တစ္သိန္း ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ယေန႔ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးတုိ႔က ေဆြးေႏြးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ႔ရာ၌ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၄ ျဖင့္အတည္ျပဳႏုိင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း ႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒမွ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ပုဒ္မမ်ား အစားထုိးေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ မွ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၄ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည္႔လည္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္၊ ခန္႔မွန္း လူဦးေရ၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံမည့္ ပုဂၢဳိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း ရွိပါက ယင္းတုိ႔၏ အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည္႔လိပ္စာ အျပည့္အစုံအား ေဖာ္ျပေပးရန္ ပါရွိသည္။

ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄ ေျခဆင္းတြင္ ၿငိမ္းစု/စီးအတြက္ ႀကဳိတင္ အေၾကာင္း ၾကားျခင္းႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားထံ ၄၈ နာရီႀကဳိတင္အေၾကာင္းအသိေပးရန္သည္ မူလဥပေဒ နီးပါးအတုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပုဒ္မ ၁၈ တြင္ မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င္႔တရား တုိ႔ကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသို႔ ပ်က္ျပားတန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုကုိေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳ၍ သူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းစုစီ ျပဳေအာင္လႈ႔ံေဆာင္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္တြန္းျခင္းကုိျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ရခ်တ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏုိ္ငေ္ၾကာင္း ပါရွိသည္။

ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၀ ၌ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာသို႔ အသိေပးတင္ျပျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မရုိးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တမင္မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပ၍ ျဖစ္ေစ စုေ၀းျခင္း သို႔မဟုတ္ စီတန္းလွည္႔လည္ျခင္းျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ သုံးလထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးေသာင္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

ယင္းျပစ္မႈကုိ ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္ခံရလွ်င္ ထုိသူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ တစ္သိန္း ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ယေန႔ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးတုိ႔က ေဆြးေႏြးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ႔ရာ၌ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၄ ျဖင့္အတည္ျပဳႏုိင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply