ၾသစေၾတးလ်၌ အစာအဆိပ္သင့္ေစေသာ ပိုးပါသည့္ ဖရဲသီးစားမိၿပီး လူေလးဦးေသဆံုး

0
154

ဆစ္ဒနီ မတ္ ၇

ၾသစေၾတးလ်ႏုိ္င္ငံ၌ အစာအဆိပ္သင့္ေစသည့္ လစ္တဲရီးယားပိုးပါေသာ ဖရဲသီးကိုစားမိၿပီး လူေလးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် အာဏာပိုင္မ်ားက မတ္ ၇ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လစ္တဲရီးယားပိုးပါေသာ ဖရဲသီးကိုစားမိမႈေၾကာင့္ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္သူ ၁၇ ဦးရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အစာအဆိပ္သင့္မႈရွိေနေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား သတိထားမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ ျပည္နယ္ရွိ စိုက္ခင္းတစ္ခု၌ လစ္တဲရီးယားပိုးကူးစက္ပ်ံ႕ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ႏွစ္ဦးစီေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လစ္တဲရီးယားပိုးရွိေနသည့္ ဖရဲသီးအားလံုးကုိ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေစ်းကြက္မွ ျပန္လည္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နယူူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနရွိ ကူးစက္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားဌာနခဲြအႀကီးအကဲ ဗစ္ကီရွက္ပတ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လစ္တဲရီးယားပိုးကူးစက္ခံရၿပီး ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္သူ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးေလ့ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လစ္တဲရီးယားသည္ ပံုမွန္ေတြ႕ေနက် ဘက္တီးရီးယားပုိးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အစားအစာမ်ားတြင္ ပါဝင္တတ္ကာ လူအမ်ားစုသည္ ကူးစက္ခံရေသာ္လည္း ေနထုိင္ မေကာင္းပင္ျဖစ္ေလ့မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳရွိသူမ်ားအတြက္မူ ေသေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။

လစ္တဲရီးယားကူးစက္ခံထားၿပီးပါက အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္းတို႔ျဖစ္လာေလ့ရွိၿပီး ရက္ ၇၀ ေက်ာ္မွသာ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားျပလာေလ့ရွိသည္။ စင္ကာပူ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ မွ မတ္ ၂ ရက္အတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ဖရဲသီးမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ စင္ကာပူရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ႏွင့္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးအာဏာပိုင္အဖဲြ႔
( ေအဗီြေအ)က မတ္ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဆစ္ဒနီ မတ္ ၇

ၾသစေၾတးလ်ႏုိ္င္ငံ၌ အစာအဆိပ္သင့္ေစသည့္ လစ္တဲရီးယားပိုးပါေသာ ဖရဲသီးကိုစားမိၿပီး လူေလးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် အာဏာပိုင္မ်ားက မတ္ ၇ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လစ္တဲရီးယားပိုးပါေသာ ဖရဲသီးကိုစားမိမႈေၾကာင့္ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္သူ ၁၇ ဦးရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အစာအဆိပ္သင့္မႈရွိေနေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား သတိထားမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ ျပည္နယ္ရွိ စိုက္ခင္းတစ္ခု၌ လစ္တဲရီးယားပိုးကူးစက္ပ်ံ႕ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ႏွစ္ဦးစီေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လစ္တဲရီးယားပိုးရွိေနသည့္ ဖရဲသီးအားလံုးကုိ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေစ်းကြက္မွ ျပန္လည္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နယူူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနရွိ ကူးစက္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားဌာနခဲြအႀကီးအကဲ ဗစ္ကီရွက္ပတ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လစ္တဲရီးယားပိုးကူးစက္ခံရၿပီး ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္သူ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးေလ့ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လစ္တဲရီးယားသည္ ပံုမွန္ေတြ႕ေနက် ဘက္တီးရီးယားပုိးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အစားအစာမ်ားတြင္ ပါဝင္တတ္ကာ လူအမ်ားစုသည္ ကူးစက္ခံရေသာ္လည္း ေနထုိင္ မေကာင္းပင္ျဖစ္ေလ့မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳရွိသူမ်ားအတြက္မူ ေသေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။

လစ္တဲရီးယားကူးစက္ခံထားၿပီးပါက အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္းတို႔ျဖစ္လာေလ့ရွိၿပီး ရက္ ၇၀ ေက်ာ္မွသာ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားျပလာေလ့ရွိသည္။ စင္ကာပူ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ မွ မတ္ ၂ ရက္အတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ဖရဲသီးမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ စင္ကာပူရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ႏွင့္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးအာဏာပိုင္အဖဲြ႔ 
( ေအဗီြေအ)က မတ္ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply