ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ား အမႈတြဲ မိတၱဴကူးယူ ခြင့္ ပယ္ခ်ခံရ

0
156

ရန္ကုန္။ မတ္ ၇။ ၂၀၁၈

ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ(PCMJ) က သတင္းေထာက္ ၀လုုံးႏွင့္ သတင္းေထာက္ေက်ာ္စုုိးဦးတိုု႔ကိုု ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရလွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃ ျဖင့္ အေရးယူထားေသာ အမႈတြဲကိုု မိတၱဴကူးယူရန္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ေျမာက္ပိုုင္းခရုုိင္တရားရုုံးတြင္ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ ခရိုုင္ တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေမာင္က မိတၱဴ ကူးယူခြင့္ျပဳဘဲ ပယ္ခ်လိုုက္ခံလိုက္ရ ေၾကာင္း PCMJ က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

PCMJ ၏ အမႈတြဲ မိတၱဴ ကူးယူခြင့္ကုုိ ပယ္ခ်ရာတြင္ အမႈတြဲ ကူးျခင္းဆုုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေလ ွ်ာက္ထားသူသည္အမႈႏွင့္ မသက္ဆုုိင္သူျဖစ္၍ ရထုုိက္ခြင့္မရွိပါ ဟုုလည္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္ ဟုဆိုသည္။

အမႈတြဲမိတၱဴကူးျခင္းဆုုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၁ တြင္ “ရထုုိက္ေၾကာင္း ခုုိင္လုုံစြာ တင္ျပႏုုိင္သည့္အခါ” ဟုု ျပ႒ာန္းထားၿပီး သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး၏ အမႈတြဲ မိတၱဴကိုု သတင္းေထာက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာ သတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီက ဥပေဒေၾကာငး္အရ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ ေလ ွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

PCMJ က ရိုက္တာသတင္းႏွစ္ေယာက္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ရွင္းျပရန္အတြက္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ရုိက္တာသတင္းဌာနက ကုိသက္ဦးေမာင္ေမာင္ ေခၚ ကုိ၀လုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦး ေခၚ ကုိမုိးေအာင္ တုိ႔ကုိ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ေန႔ညက ဖမ္းဆီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခံရေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ အာမခံေလ်ွာက္ထား ခ့ဲေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခ့ဲရၿပီး ယေန႔တြင္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုး၌ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၇။ ၂၀၁၈

ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ(PCMJ) က သတင္းေထာက္ ၀လုုံးႏွင့္ သတင္းေထာက္ေက်ာ္စုုိးဦးတိုု႔ကိုု ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရလွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃ ျဖင့္ အေရးယူထားေသာ အမႈတြဲကိုု မိတၱဴကူးယူရန္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ေျမာက္ပိုုင္းခရုုိင္တရားရုုံးတြင္ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ ခရိုုင္ တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေမာင္က မိတၱဴ ကူးယူခြင့္ျပဳဘဲ ပယ္ခ်လိုုက္ခံလိုက္ရ ေၾကာင္း PCMJ က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

PCMJ ၏ အမႈတြဲ မိတၱဴ ကူးယူခြင့္ကုုိ ပယ္ခ်ရာတြင္ အမႈတြဲ ကူးျခင္းဆုုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေလ ွ်ာက္ထားသူသည္အမႈႏွင့္ မသက္ဆုုိင္သူျဖစ္၍ ရထုုိက္ခြင့္မရွိပါ ဟုုလည္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္ ဟုဆိုသည္။

အမႈတြဲမိတၱဴကူးျခင္းဆုုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၁ တြင္ “ရထုုိက္ေၾကာင္း ခုုိင္လုုံစြာ တင္ျပႏုုိင္သည့္အခါ” ဟုု ျပ႒ာန္းထားၿပီး သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး၏ အမႈတြဲ မိတၱဴကိုု သတင္းေထာက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာ သတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီက ဥပေဒေၾကာငး္အရ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ ေလ ွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

PCMJ က ရိုက္တာသတင္းႏွစ္ေယာက္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ရွင္းျပရန္အတြက္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ရုိက္တာသတင္းဌာနက ကုိသက္ဦးေမာင္ေမာင္ ေခၚ ကုိ၀လုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦး ေခၚ ကုိမုိးေအာင္ တုိ႔ကုိ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ေန႔ညက ဖမ္းဆီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခံရေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ အာမခံေလ်ွာက္ထား ခ့ဲေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခ့ဲရၿပီး ယေန႔တြင္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုး၌ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply