လစ္လပ္ ရခိုင္စည္ပင္ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရက လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္

0
138

ရန္ကုန္။ မတ္ ၇။ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ခန္႔အပ္ရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရက တင္သြင္းသည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးေနရာ အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမ႐ွိပါက ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္အတည္ျပဳ၍ သမၼတထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ အဆိုျပဳသည့္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ႊးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရ႐ွိထားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ယခင္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အဆင့္ျမွင့္ ေစ်း ၅ ေစ်း တည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ႐ွိဟုဆိုကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက စြပ္စြဲျပစ္တင္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဦးမင္းေအာင္အား တာဝန္ႏွင့္ ရာထူးက ရပ္ဆိုင္းရန္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရရွိထားၿပီး ယခင္စည္ပင္ဝန္ႀကီးေဟာင္းကို လႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ရပ္ဆိုင္းခ့ဲၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက လစ္လပ္ရာထူးအတြက္ အဆိုျပဳတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၇။ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ခန္႔အပ္ရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရက တင္သြင္းသည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးေနရာ အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမ႐ွိပါက ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္အတည္ျပဳ၍ သမၼတထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ အဆိုျပဳသည့္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ႊးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရ႐ွိထားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ယခင္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အဆင့္ျမွင့္ ေစ်း ၅ ေစ်း တည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ႐ွိဟုဆိုကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက စြပ္စြဲျပစ္တင္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဦးမင္းေအာင္အား တာဝန္ႏွင့္ ရာထူးက ရပ္ဆိုင္းရန္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရရွိထားၿပီး ယခင္စည္ပင္ဝန္ႀကီးေဟာင္းကို လႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ရပ္ဆိုင္းခ့ဲၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက လစ္လပ္ရာထူးအတြက္ အဆိုျပဳတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply