အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အစြန္႔ပစ္ခံကေလးငယ္မ်ား စိတ္ေန ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ရန္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ေန

0
161

မႏၲေလး၊ မတ္ ၇၊ ၂၀၁၈

မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ ကာကြယ္မႈေပးရန္လိုအပ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ လြဲမွားစြာျပဳက်င့္ခံရသည့္ ကလးငယ္မ်ား စသည့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ အစြန္႔ပစ္ခံကေလးငယ္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ေနျမွင့္တင္ေရးလုပ္ရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ေနေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ကေလးျပဳစုေရးဌာန (မႏၲေလး) က သိရသည္။

ထိုသို႔ စိတ္ေနျမွင့္တင္ေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ပန္းခ်ီသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား၊ ဂီတ ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို စာဖတ္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာ့ကစားရင္း သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကေလးျပဳစုေရးဌာနမွာရွိေနတဲ့ ကေလးေတြက အစြန္႔ပစ္ခံ ထားရ တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔က ဂရုစိုက္မႈလိုခ်င္ၾကတယ္ ။ သူတို႔ကို ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုရင္ ဂရုစိုက္ေအာင္ မလုပ္နဲ႔လို႔ တားထားတာေတြကို လုပ္တယ္ ။ ဒီလိုဆိုရင္ တျဖည္းျဖည္းဆိုးလာတယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ေတြကို ခု ေႏြရာသီ သံုးလမွာ စိတ္ေနျမွင့္ တင္ေရး လုပ္တဲ့အေနနဲ႔ စာဖတ္ျပတာ ဖတ္ထားတာကို ေဆြးေႏြးတာ ကစားတာေတြ လုပ္ရင္း နားေထာင္တတ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ အဲ့ဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလိုအပ္ေနပါတယ္”ဟု လူမႈဝန္ထမ္းဦးဌာန ၊ ကေလးျပဳစုေရးဌာန (မႏၲေလး) ေက်ာင္းအုပ္ နန္းေမာက္စိုင္းက ေျပာသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအး သာစံၿမိဳ႕ နယ္ လမ္း ၃၀ ၊ ၆၃ လမ္းနွင့္ ၆၄ လမ္းရွိ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးဌာနရံုးဝန္းအတြင္းရွိ ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ လာေရာက္ကူညီေပးႏိုင္သည္။

ကေလးျပဳစုေရးဌာန (မႏၲေလး) မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ ကာကြယ္မႈေပးရန္ လိုအပ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ လြဲမွားစြာျပဳက်င့္ခံရသည့္ ကလးငယ္ မ်ား စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အစြန္႔ပစ္ခံကေလးငယ္ (၃၇) ဦးရွိၿပီး အသက္ (၅) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ (၁၅) ဦးကို စိတ္ေနျမွင့္တင္ေရး လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၇၊ ၂၀၁၈

မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ ကာကြယ္မႈေပးရန္လိုအပ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ လြဲမွားစြာျပဳက်င့္ခံရသည့္ ကလးငယ္မ်ား စသည့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ အစြန္႔ပစ္ခံကေလးငယ္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ေနျမွင့္တင္ေရးလုပ္ရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ေနေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ကေလးျပဳစုေရးဌာန (မႏၲေလး) က သိရသည္။

ထိုသို႔ စိတ္ေနျမွင့္တင္ေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ပန္းခ်ီသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား၊ ဂီတ ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို စာဖတ္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာ့ကစားရင္း သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကေလးျပဳစုေရးဌာနမွာရွိေနတဲ့ ကေလးေတြက အစြန္႔ပစ္ခံ ထားရ တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔က ဂရုစိုက္မႈလိုခ်င္ၾကတယ္ ။ သူတို႔ကို ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုရင္ ဂရုစိုက္ေအာင္ မလုပ္နဲ႔လို႔ တားထားတာေတြကို လုပ္တယ္ ။ ဒီလိုဆိုရင္ တျဖည္းျဖည္းဆိုးလာတယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ေတြကို ခု ေႏြရာသီ သံုးလမွာ စိတ္ေနျမွင့္ တင္ေရး လုပ္တဲ့အေနနဲ႔ စာဖတ္ျပတာ ဖတ္ထားတာကို ေဆြးေႏြးတာ ကစားတာေတြ လုပ္ရင္း နားေထာင္တတ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ အဲ့ဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလိုအပ္ေနပါတယ္”ဟု လူမႈဝန္ထမ္းဦးဌာန ၊ ကေလးျပဳစုေရးဌာန (မႏၲေလး) ေက်ာင္းအုပ္ နန္းေမာက္စိုင္းက ေျပာသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအး သာစံၿမိဳ႕ နယ္ လမ္း ၃၀ ၊ ၆၃ လမ္းနွင့္ ၆၄ လမ္းရွိ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးဌာနရံုးဝန္းအတြင္းရွိ ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ လာေရာက္ကူညီေပးႏိုင္သည္။

ကေလးျပဳစုေရးဌာန (မႏၲေလး) မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ ကာကြယ္မႈေပးရန္ လိုအပ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ လြဲမွားစြာျပဳက်င့္ခံရသည့္ ကလးငယ္ မ်ား စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အစြန္႔ပစ္ခံကေလးငယ္ (၃၇) ဦးရွိၿပီး အသက္ (၅) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ (၁၅) ဦးကို စိတ္ေနျမွင့္တင္ေရး လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply