ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္း ၁၉ ခု ဧျပီလအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ မည္

0
207

မႏၲေလး၊ မတ္ ၈၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ေက်းရြာမ်ာတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္း ၁၉ ခုကို ဧၿပီလ အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္း အျမစ္နွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန က သိရသည္။

ယင္းကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း (၁၉) ခု တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေငြလံုးေငြရင္းခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ (၁၂) ခု ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ (၆) ခုနွင့္ သဘာဝေဘးရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မႈ (၁) ခုရွိၿပီး စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သန္း ၄၁၈၇.၁၁ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကမ္းၿပိဳ ကမ္းထိမ္း ကာကြယ္ေရးလုပ္ရာမွာ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ေရနည္းခ်ိန္မွာလုပ္ရတာျဖစ္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ ကုမၼဏီေတြ တင္ဒါေခၚတာေတြကို ဇန္နဝါရီလထဲက လုပ္ခဲ့တယ္။ ခုလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနၿပီ ဧၿပီလထဲမွာ အၿပီးလုပ္သြားယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္း အျမစ္နွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတိုးေအာင္လင္း က ေျပာသည္။

ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း (၁၉) ခုမွာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ မတၱရာၿမိဳ႕ နယ္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ငါန္္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္ အေျချပဳ ေက်ာက္စီျခင္း၊ Steel Basket အေျချပဳ ေက်ာက္စီျခင္း၊ ကြန္ကရစ္အေျချပဳေက်ာက္စီျခင္း၊ ေက်ာက္ျဖည့္ ေမ်ာ ဂရစ္တန္း၊ ေမ်ာတိုင္တန္းေက်ာက္ျဖည့္ေရကာစသည့္ နည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၈၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ေက်းရြာမ်ာတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္း ၁၉ ခုကို ဧၿပီလ အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္း အျမစ္နွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန က သိရသည္။

ယင္းကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း (၁၉) ခု တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေငြလံုးေငြရင္းခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ (၁၂) ခု ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ (၆) ခုနွင့္ သဘာဝေဘးရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မႈ (၁) ခုရွိၿပီး စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သန္း ၄၁၈၇.၁၁ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကမ္းၿပိဳ ကမ္းထိမ္း ကာကြယ္ေရးလုပ္ရာမွာ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ေရနည္းခ်ိန္မွာလုပ္ရတာျဖစ္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ ကုမၼဏီေတြ တင္ဒါေခၚတာေတြကို ဇန္နဝါရီလထဲက လုပ္ခဲ့တယ္။ ခုလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနၿပီ ဧၿပီလထဲမွာ အၿပီးလုပ္သြားယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္း အျမစ္နွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတိုးေအာင္လင္း က ေျပာသည္။

ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း (၁၉) ခုမွာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ မတၱရာၿမိဳ႕ နယ္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ငါန္္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္ အေျချပဳ ေက်ာက္စီျခင္း၊ Steel Basket အေျချပဳ ေက်ာက္စီျခင္း၊ ကြန္ကရစ္အေျချပဳေက်ာက္စီျခင္း၊ ေက်ာက္ျဖည့္ ေမ်ာ ဂရစ္တန္း၊ ေမ်ာတိုင္တန္းေက်ာက္ျဖည့္ေရကာစသည့္ နည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply