အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဘဝလက္တဲြေဖာ္ကို ေက်ာက္ကပ္ တစ္ျခမ္းလွဴဒါန္းရန္ ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္ၾကဟု ေလ့လာမႈေဖာ္ျပ

0
208

လန္ဒန္ မတ္ ၈

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဘဝလက္တဲြေဖာ္ကို ေက်ာက္ကပ္တစ္ျခမ္းလွဴရန္ ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း မတ္ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ သိရသည္။

မတ္ ၈ ရက္သည္ ကမာၻ႕ေက်ာက္ကပ္ေန႔နွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေန႔ျဖစ္သည္။ ဥေရာပရွိ သတင္းအခ် က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး ေလ့လာခဲ့ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၆ ရာခို္င္ႏႈန္းသည္ ခင္ပြန္းမ်ားကုိ ေက်ာက္ကပ္တစ္ျခမ္းလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ဇနီးမ်ားကုိ ေက်ာက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာေက်ာက္ကပ္ပညာအသင္း( အုိင္အက္စ္အင္န္) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာက္ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားဖက္ဒေရးရွင္းတုိ႔၏ေလ့လာမႈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အသက္ရွည္ရွည္ ေနရႏုိင္ေျခ ရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေနာက္ဆံုး အဆင့္ကိုခံစားႏုိင္ေျခ လည္း ပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၎တို႔၏ဘဝလက္တဲြေဖာ္မ်ားကုိ ေက်ာက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ တိက်ေသာ အေၾကာင္းအရင္းကုိ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ မိသားစုဘဝခို္င္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လိုေသာ စိတ္မ်ားေၾကာင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကေနဒါရွိ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ မွ ေဆးပညာပါေမာကၡ အာဒီရာလဲဗင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အမ်ိဳးသမီး ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔သည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးယူရန္ စဥ္းစားေနသည့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေက်ာက္ကပ္ အစားထုိးမႈေအာင္ျမင္ပါက ကေလးရရွိႏုိင္ေျချပန္မ်ားလာႏုိင္ေၾကာင္း အီတလီရွိ တိုရီႏိုတကၠသိုလ္မွာ ေဒါက္တာ ေဂ်ာ္ဂ်ီနာပစ္ကိုလီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

လန္ဒန္ မတ္ ၈

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဘဝလက္တဲြေဖာ္ကို ေက်ာက္ကပ္တစ္ျခမ္းလွဴရန္ ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း မတ္ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ သိရသည္။

မတ္ ၈ ရက္သည္ ကမာၻ႕ေက်ာက္ကပ္ေန႔နွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေန႔ျဖစ္သည္။ ဥေရာပရွိ သတင္းအခ် က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး ေလ့လာခဲ့ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၆ ရာခို္င္ႏႈန္းသည္ ခင္ပြန္းမ်ားကုိ ေက်ာက္ကပ္တစ္ျခမ္းလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ဇနီးမ်ားကုိ ေက်ာက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာေက်ာက္ကပ္ပညာအသင္း( အုိင္အက္စ္အင္န္) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာက္ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားဖက္ဒေရးရွင္းတုိ႔၏ေလ့လာမႈ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အသက္ရွည္ရွည္ ေနရႏုိင္ေျခ ရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေနာက္ဆံုး အဆင့္ကိုခံစားႏုိင္ေျခ လည္း ပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၎တို႔၏ဘဝလက္တဲြေဖာ္မ်ားကုိ ေက်ာက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ တိက်ေသာ အေၾကာင္းအရင္းကုိ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ မိသားစုဘဝခို္င္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လိုေသာ စိတ္မ်ားေၾကာင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကေနဒါရွိ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ မွ ေဆးပညာပါေမာကၡ အာဒီရာလဲဗင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အမ်ိဳးသမီး ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔သည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးယူရန္ စဥ္းစားေနသည့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေက်ာက္ကပ္ အစားထုိးမႈေအာင္ျမင္ပါက ကေလးရရွိႏုိင္ေျချပန္မ်ားလာႏုိင္ေၾကာင္း အီတလီရွိ တိုရီႏိုတကၠသိုလ္မွာ ေဒါက္တာ ေဂ်ာ္ဂ်ီနာပစ္ကိုလီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply