၆၆(ဃ)ျဖင့္တရားစဲြဆိုသည့္အမႈေပါင္း၁၁၈မႈအထိရွိလာ

0
177

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၈ ၊ ၂၀၁၈

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ- ၆၆(ဃ) ျဖင့္တရားစဲြဆို ထားသည့္ အမႈ အေရအတြက္ ၁၁၈ မႈအထိရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္လႈပ္ရွားအဖဲြ႕(အသံ)၏ မတ္လ၈ရက္ေန႔ အထိေနာက္ဆံုးေကာက္ယူမႈစာရင္းအရ သိရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကိုျပဌာန္းခဲ့ၿပီး တရားစဲြဆိုခဲ့သည့္အမႈအေရအတြက္ ၁၁မႈအထိရွိခဲ့ ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ဥပေဒမျပင္ဆင္မွီ အမႈအေရအတြက္ ၈၇မႈရွိၿပီး ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမႈ ၂၀ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမႈမ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္ကတရားစဲြဆိုခဲ့သည့္အမႈ ၇ မႈ ၊ NLDပါတီမွတရားစဲြဆိုသည့္အမႈ ၇ မႈ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားလူမ်ားက တရားစဲြဆိုထားသည့္ အမႈ ၁၀မႈအထိရွိခဲ့သည္။

သတင္းမီဒီယာသမားအေပၚတရားစဲြဆိုမႈ (၁၄)မႈရွိၿပီး သတင္းသမား (၂၂)ဦးတရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒအျပင္ အျခားေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္တရားစဲြဆိုထားသည့္အမႈ (၁၉)မႈရွိသည္။

အဆိုပါတရားစဲြဆိုမႈမ်ားတြင္တပ္မေတာ္ကတရားစဲြဆိုထားေသာအမႈ (၃)မႈ ၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕တရားစဲြဆိုမႈ (၃)မႈ ၊ အစိုးရအဖဲြ႕ ကတရားစဲြဆိုမႈ (၂)မႈ ပါ၀င္ၿပီး သတင္းသမားမ်ားကို တရားစဲြဆိုရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္တရားစဲြဆိုမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ကာ မတရားအသင္းဥပေဒ ၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဥပေဒ ၊ ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ ဥပေဒ ၊ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လိွ်ဳ႕၀ွက္ ခ်က္အက္ဥပေဒ ၊အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅၀၀ ၊ မီဒီယာ ဥပေဒတို႔ျဖင့္တရားစဲြဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၈ ၊ ၂၀၁၈

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ- ၆၆(ဃ) ျဖင့္တရားစဲြဆို ထားသည့္ အမႈ အေရအတြက္ ၁၁၈ မႈအထိရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္လႈပ္ရွားအဖဲြ႕(အသံ)၏ မတ္လ၈ရက္ေန႔ အထိေနာက္ဆံုးေကာက္ယူမႈစာရင္းအရ သိရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကိုျပဌာန္းခဲ့ၿပီး တရားစဲြဆိုခဲ့သည့္အမႈအေရအတြက္ ၁၁မႈအထိရွိခဲ့ ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ဥပေဒမျပင္ဆင္မွီ အမႈအေရအတြက္ ၈၇မႈရွိၿပီး ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမႈ ၂၀ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမႈမ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္ကတရားစဲြဆိုခဲ့သည့္အမႈ ၇ မႈ ၊ NLDပါတီမွတရားစဲြဆိုသည့္အမႈ ၇ မႈ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားလူမ်ားက တရားစဲြဆိုထားသည့္ အမႈ ၁၀မႈအထိရွိခဲ့သည္။

သတင္းမီဒီယာသမားအေပၚတရားစဲြဆိုမႈ (၁၄)မႈရွိၿပီး သတင္းသမား (၂၂)ဦးတရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒအျပင္ အျခားေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္တရားစဲြဆိုထားသည့္အမႈ (၁၉)မႈရွိသည္။

အဆိုပါတရားစဲြဆိုမႈမ်ားတြင္တပ္မေတာ္ကတရားစဲြဆိုထားေသာအမႈ (၃)မႈ ၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕တရားစဲြဆိုမႈ (၃)မႈ ၊ အစိုးရအဖဲြ႕ ကတရားစဲြဆိုမႈ (၂)မႈ ပါ၀င္ၿပီး သတင္းသမားမ်ားကို တရားစဲြဆိုရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္တရားစဲြဆိုမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ကာ မတရားအသင္းဥပေဒ ၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဥပေဒ ၊ ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ ဥပေဒ ၊ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လိွ်ဳ႕၀ွက္ ခ်က္အက္ဥပေဒ ၊အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅၀၀ ၊ မီဒီယာ ဥပေဒတို႔ျဖင့္တရားစဲြဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply