အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သြားမည္

0
146

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈ ၊ ၂၀၁၈

အခြန္မ်ားကို တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား အေလးထားသည့္ အေနျဖင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ ၊ အခြန္ေငြထိမ္ခ်န္မႈ ျပဳသူမ်ား ကာကြယ္တား ဆီးနိုင္နွင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္း ကေျပာသည္။

“အခြန္၀င္ေငြမ်ားတိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ အခြန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားကို အေလးထားသည့္ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ၊ အခြန္ေငြ ထိမ္ခ်န္မႈနွင့္၊ ကုန္စည္မ်ားတရားမ၀င္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈတို႔ကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ တားဆီးေရးကိုလည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ ပါတယ္။ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း အခြန္အရပ္ရပ္ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားခ်က္ကို အနည္းငယ္ဆံုးေကာက္ခံရမည့္ လ်ာထားခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္ေငြမ်ား လြတ္ကင္းမႈ မရွိေစပဲအျပည့္အ၀ ေကာက္ခံရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၊အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ပထမ (၆)လပတ္အခြန္ေေငြစာရင္းရရွိမႈအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာ ပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားဆံုးရံႈးမႈမရွိေစရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွစတင္ကာ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ ၊ အင္းနွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ ေျပစာအေပၚအခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္နွိပ္ျခင္းအစီအစဥ္အားစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လိုက္မနာမႈမရွိသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ဒဏ္ရိုက္ျခင္း ၊.သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားကိုလည္း ဆုေငြခ်ီးျမင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခင္နွစ္ ၆ လနွင္ ယခုနွစ္ ၆ လႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀၁ ဘီလီယံ တိုးလာမႈရွိေၾကာင္းလည္း ဦးခင္ေမာင္၀င္း ကေျပာသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ(၆)လပတ္တြင္ ဒဏ္ရိုက္သည့္အမႈေပါင္း (၄၀၃)မႈ မွ ရရွိသည့္အခြန္ေငြ (၉၃ ဒသမ ၀၉) သန္း ေကာက္ခဲ့ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ထိ အမႈေပါင္း(၆၂၀)မႈ မွ ဒဏ္ရိုက္မႈအေပၚ ေကာက္ခံရရွိမႈအေနျဖင့္္(၁၅၀ ဒသမ ၅၁)သန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအား ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ မႈအေနျဖင့္(၅ ဒသမ ၀၅)သန္း ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အခြန္ေၾကြးက်န္ေကာက္ခံမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အစတြင္ အခြန္အရပ္ရပ္မွ ေၾကြးက်န္စုစုေပါင္း က်ပ္ (၁၄၉ ဒသမ ၉၃၈) ရွိရာမွ (၇၅ ဒသမ ၈၉၅) ဘီလီယံေကာက္ခံရရွိခဲ့ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ အခြန္ေၾကြးက်န္မ်ား ေကာက္ခံ ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ အခြန္ေငြမ်ားေပးသြင္းရန္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကညာျခင္း၊ ေဒသအလိုက္စဥ္ဆက္မျပတ္ နႈိးေဆာ္ေကာက္ခံျခင္း ၊ ကြင္းဆင္းေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္နွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားတြင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား သိရွိလို သည့္အခ်က္မ်ားဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ အခြန္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈရံုးအမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္းလညိးသိရွိရသည္္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု ၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခြန္အေကာက္ မ်ားလ်ာ ထားသည့္အတိုင္းအျပည့္အ၀ရရွိေရး၊အခြန္ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေရး၊ အခြန္ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး ၊ အခြန္ပညာေပးေရး၊ အခြန္၀န္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈမရွိေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၉)ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈ ၊ ၂၀၁၈

အခြန္မ်ားကို တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား အေလးထားသည့္ အေနျဖင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ ၊ အခြန္ေငြထိမ္ခ်န္မႈ ျပဳသူမ်ား ကာကြယ္တား ဆီးနိုင္နွင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္း ကေျပာသည္။

“အခြန္၀င္ေငြမ်ားတိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ အခြန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားကို အေလးထားသည့္ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ၊ အခြန္ေငြ ထိမ္ခ်န္မႈနွင့္၊ ကုန္စည္မ်ားတရားမ၀င္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈတို႔ကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ တားဆီးေရးကိုလည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ ပါတယ္။ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း အခြန္အရပ္ရပ္ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားခ်က္ကို အနည္းငယ္ဆံုးေကာက္ခံရမည့္ လ်ာထားခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္ေငြမ်ား လြတ္ကင္းမႈ မရွိေစပဲအျပည့္အ၀ ေကာက္ခံရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၊အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ပထမ (၆)လပတ္အခြန္ေေငြစာရင္းရရွိမႈအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာ ပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားဆံုးရံႈးမႈမရွိေစရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွစတင္ကာ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ ၊ အင္းနွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ ေျပစာအေပၚအခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္နွိပ္ျခင္းအစီအစဥ္အားစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လိုက္မနာမႈမရွိသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ဒဏ္ရိုက္ျခင္း ၊.သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားကိုလည္း ဆုေငြခ်ီးျမင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခင္နွစ္ ၆ လနွင္ ယခုနွစ္ ၆ လႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀၁ ဘီလီယံ တိုးလာမႈရွိေၾကာင္းလည္း ဦးခင္ေမာင္၀င္း ကေျပာသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ(၆)လပတ္တြင္ ဒဏ္ရိုက္သည့္အမႈေပါင္း (၄၀၃)မႈ မွ ရရွိသည့္အခြန္ေငြ (၉၃ ဒသမ ၀၉) သန္း ေကာက္ခဲ့ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ထိ အမႈေပါင္း(၆၂၀)မႈ မွ ဒဏ္ရိုက္မႈအေပၚ ေကာက္ခံရရွိမႈအေနျဖင့္္(၁၅၀ ဒသမ ၅၁)သန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအား ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ မႈအေနျဖင့္(၅ ဒသမ ၀၅)သန္း ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အခြန္ေၾကြးက်န္ေကာက္ခံမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အစတြင္ အခြန္အရပ္ရပ္မွ ေၾကြးက်န္စုစုေပါင္း က်ပ္ (၁၄၉ ဒသမ ၉၃၈) ရွိရာမွ (၇၅ ဒသမ ၈၉၅) ဘီလီယံေကာက္ခံရရွိခဲ့ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ အခြန္ေၾကြးက်န္မ်ား ေကာက္ခံ ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ အခြန္ေငြမ်ားေပးသြင္းရန္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကညာျခင္း၊ ေဒသအလိုက္စဥ္ဆက္မျပတ္ နႈိးေဆာ္ေကာက္ခံျခင္း ၊ ကြင္းဆင္းေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္နွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားတြင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား သိရွိလို သည့္အခ်က္မ်ားဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ အခြန္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈရံုးအမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္းလညိးသိရွိရသည္္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု ၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခြန္အေကာက္ မ်ားလ်ာ ထားသည့္အတိုင္းအျပည့္အ၀ရရွိေရး၊အခြန္ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေရး၊ အခြန္ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး ၊ အခြန္ပညာေပးေရး၊ အခြန္၀န္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈမရွိေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၉)ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply