၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ အား အတည္ျပဳျပဌာန္း လိုက္မည္ဆုိပါက အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားမွ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာနိုင္

0
160

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈ ၊ ၂၀၁၈ ။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ အား အတည္ျပဳျပဌာန္း လိုက္မည္ ဆုိပါက အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔မ်ားမွ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္ လာနိုင္ ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးၿပိဳလဲသြားနိုင္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅) မွ ဦးရဲထဋ္ ကေျပာသည္။

”ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူပါဘူး။ဒီပုဒ္မကိုေရးတဲ့သူက ဘယ္လို အိုင္ဒီယာနဲ႔ေရးတယ္ဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ဒီဟာသာ အတည္ျပဳခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ဆိုးက်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္နိုင္တယ္။ေငြမည္းမ်ားကို တရား၀င္ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက တရားမ၀င္ေငြမည္းမ်ား ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရာမွ ရရွိလာေသာ ေငြမည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အဖြဲ႔မ်ားမွ ၀င္ရာက္ လာေသာ ေငြမည္းမ်ားနွင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားမွ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္ လာနိုင္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးၿပိဳလဲသြားနိုင္ပါတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္ ကေျပာသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးရဲထြဋ္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရန္ ဘ႑ာေငြအမ်ားႀကီးလိုအပ္သည္ကို သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ၊ လိုအပ္သည့္အေပၚ ျပည္သူမ်ားက ေလာ္ဘီေတြလုပ္ၿပီးျပဌာန္းမႈကို မသိရွိေသာ္လည္း ဒါသည္ နိုင္ငံ၏ျပင္ပတြင္ ဂယက္ရိုက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္ စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခြန္အေကာက္မ်ား လ်ာထားသည့္အတိုင္းအျပည့္အ၀ရရွိေရး၊အခြန္ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေရး၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး ၊ အခြန္ပညာေပးေရး၊ အခြန္ ၀န္ထမ္း မ်ား အဂတိလိုက္စားမႈမရွိေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၉)ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပည္တြင္းနိုင္ငံသား နွင့္ျပည္ပေန နိုင္ငံသား မ်ား၏ျပည္ပမွ ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု(သို႔)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ (သို႔) ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ၀င္ေငြမ်ား ၊ နွစ္တစ္နွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ေျမ၊အေဆာက္အအံုနွင့္ ယင္းအေဆာက္ အအံု ၏အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္း နိုင္သည့္ ပစၥည္း(သို႔) ေရႊနွင့္ အျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္၍ ရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူ ျခင္း ၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္း ၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ျခင္း စသည္တို႔အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀ယ္ ရွိေငြေၾကးတို႔နွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ႏႈန္းထား က်သင့္ေစရမည္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြတပ္ရုိက္ျခင္းမျပဳရ၊ သို႔ရာတြင္ တရား၀င္ ရရွိသည့္ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔နွင့္ လည္းေကာင္း ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရး ယူျခင္းကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္မရွိေစရအျပင္ ဥပေဒ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ပထမ ေျခာက္လ ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာကိစၥရပ္မ်ားအား ၃ ရာခိုင္နႈန္း၊ ပထမေျခာက္လ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဒုတ္ယေျခာက္လ အတြင္း တ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟု ပါရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑တြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မည့္ကုမၸဏိျဖစ္ပါက ေအာက္တြင္ အျမတ္စြန္း ေငြ နွင့္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္းရရွိသည့္ ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ဟု သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးထားေၾကာင္းလည္းသိရိွရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈ ၊ ၂၀၁၈ ။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ အား အတည္ျပဳျပဌာန္း လိုက္မည္ ဆုိပါက အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔မ်ားမွ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္ လာနိုင္ ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးၿပိဳလဲသြားနိုင္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅) မွ ဦးရဲထဋ္ ကေျပာသည္။

”ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူပါဘူး။ဒီပုဒ္မကိုေရးတဲ့သူက ဘယ္လို အိုင္ဒီယာနဲ႔ေရးတယ္ဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ဒီဟာသာ အတည္ျပဳခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ဆိုးက်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္နိုင္တယ္။ေငြမည္းမ်ားကို တရား၀င္ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက တရားမ၀င္ေငြမည္းမ်ား ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရာမွ ရရွိလာေသာ ေငြမည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အဖြဲ႔မ်ားမွ ၀င္ရာက္ လာေသာ ေငြမည္းမ်ားနွင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားမွ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္ လာနိုင္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးၿပိဳလဲသြားနိုင္ပါတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္ ကေျပာသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးရဲထြဋ္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရန္ ဘ႑ာေငြအမ်ားႀကီးလိုအပ္သည္ကို သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ၊ လိုအပ္သည့္အေပၚ ျပည္သူမ်ားက ေလာ္ဘီေတြလုပ္ၿပီးျပဌာန္းမႈကို မသိရွိေသာ္လည္း ဒါသည္ နိုင္ငံ၏ျပင္ပတြင္ ဂယက္ရိုက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္ စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခြန္အေကာက္မ်ား လ်ာထားသည့္အတိုင္းအျပည့္အ၀ရရွိေရး၊အခြန္ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေရး၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး ၊ အခြန္ပညာေပးေရး၊ အခြန္ ၀န္ထမ္း မ်ား အဂတိလိုက္စားမႈမရွိေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၉)ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပည္တြင္းနိုင္ငံသား နွင့္ျပည္ပေန နိုင္ငံသား မ်ား၏ျပည္ပမွ ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု(သို႔)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ (သို႔) ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ၀င္ေငြမ်ား ၊ နွစ္တစ္နွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ေျမ၊အေဆာက္အအံုနွင့္ ယင္းအေဆာက္ အအံု ၏အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္း နိုင္သည့္ ပစၥည္း(သို႔) ေရႊနွင့္ အျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္၍ ရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူ ျခင္း ၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္း ၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ျခင္း စသည္တို႔အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀ယ္ ရွိေငြေၾကးတို႔နွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ႏႈန္းထား က်သင့္ေစရမည္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြတပ္ရုိက္ျခင္းမျပဳရ၊ သို႔ရာတြင္ တရား၀င္ ရရွိသည့္ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔နွင့္ လည္းေကာင္း ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရး ယူျခင္းကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္မရွိေစရအျပင္ ဥပေဒ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ပထမ ေျခာက္လ ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာကိစၥရပ္မ်ားအား ၃ ရာခိုင္နႈန္း၊ ပထမေျခာက္လ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဒုတ္ယေျခာက္လ အတြင္း တ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟု ပါရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑တြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မည့္ကုမၸဏိျဖစ္ပါက ေအာက္တြင္ အျမတ္စြန္း ေငြ နွင့္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္းရရွိသည့္ ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ဟု သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးထားေၾကာင္းလည္းသိရိွရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply